Tutaj jesteś Aktualności Gospodarowanie odpadami  Uwaga przedsiębiorcy i właściciele...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Gospodarowanie odpadami

Grafika napis na zielonym tle z logo Gminy - napis INFORMACJA

 Uwaga przedsiębiorcy i właściciele nieruchomości niezamieszkałych przypominamy o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych!

24.11.2021
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) Urząd Gminy Wólka ponownie przypomina, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do podpisania indywidualnej umowy cywilno-prawnej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą/podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej, dostępnym pod adresem:

https://bip.wolka.pl/wiadomosci/7206/wiadomosc/586998/rejestr_dzialalnosci_regulowanej_w_zakresie_odbierania_odpadow_k

Powyższy obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalne.

Umowa musi być zgodna (pod względem ilości odbieranych frakcji, częstotliwości odbioru, przechowywania odpadów itd.) z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wólka:

 

oraz zmiany do tej uchwały :

 

 

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

  • uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją:
  • · zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Kopię umowy na wywóz odpadów komunalnych potwierdzoną własnym podpisem za zgodność z oryginałem każdy przedsiębiorca powinien przesłać lub dostarczyć niezwłocznie do Urzędu Gminy Wólka.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

  • nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888);
  • wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888).

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy, postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

W związku z powyższym, wszyscy przedsiębiorcy, którzy dotychczas nie zawarli takich
umów lub umowy nie spełniają wymogów zawartych w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku w Gminie Wólka, powinni  niezwłocznie wywiązać się z wykonania tego  obowiązku.

 

 

 

Powrót