Tutaj jesteś Deklaracja Dostępności
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Wólka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Wólka .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Urzędu Gminy Wólka jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Gminy Wólka posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 

 • Mapa strony;
 • Formularz kontaktowy;
 • Kontrast nocny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny
 • Szerokość standardowa strony
 • Szerokość maksymalna strony
 • Wersja tekstowa strony
 • Powiększ tekst
 • Zmniejsz tekst
 • Zmień ostępy między znakami
 • Dla niedosłyszących
 • Zresetuj wygląd

 

Data sporządzenia deklaracji

 • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy Wólka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Robert Wysmulski, adres poczty elektronicznej robert.wysmulski@wolka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 814781766. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Wólka mieści się w jednym trzykondygnacyjnym budynku. Budynek nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym do budynku jest podjazd wraz z poręczą ułatwiający wejście do budynku. Dla osób mających problem z poruszaniem przeznaczone jest wejście główne do budynku. Szerokość drzwi wejściowych głównych - drzwi dwudzielne 2x90 cm w świetle. Drzwi są przystosowane do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.Na budynku znajdują się oznaczenia informujące o tym, które wejście jest przystosowane dla osób mających problemy z poruszaniem. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w referatach mieszczących się na I lub II piętrze budynku powinny zgłosić się do Biura podawczego znajdującego się na parterze (naprzeciw wejścia przystosowanego dla osób mających problemy z poruszaniem się), do którego zostanie skierowany pracownik właściwego dla danej sprawy referatu. Na parterze budynku znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych częściowo spełniająca wymogi wynikające z przepisów prawa.Przed budynkiem Urzędu Gminy Wólka znajdują się dwa wydzielone, oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikacje mobilne

 • Urząd Gminy umożliwia dostęp do treści za pomocą aplikacji mobilnej My Local News: https://www.wolka.pl/aktualnosci/mobilna-aplikacja-gminy-wolka-my-local-news.html