Tutaj jesteś Dostępność Deklaracja Dostępności
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.wolka.pl

Urząd Gminy Wólka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Urzędu Gminy Wólka.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-05-27.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-01.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Wysmulski, robert.wysmulski@wolka.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 814781766 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Wólka

Jakubowice Murowane 8
20-258 Jakubowice Murowane

Urząd Gminy Wólka mieści się w jednym trzykondygnacyjnym budynku. Budynek nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym do budynku jest podjazd wraz z poręczą ułatwiający wejście do budynku. Dla osób mających problem z poruszaniem przeznaczone jest wejście główne do budynku. Szerokość drzwi wejściowych głównych - drzwi dwudzielne 2x90 cm w świetle. Drzwi są przystosowane do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.Na budynku znajdują się oznaczenia informujące o tym, które wejście jest przystosowane dla osób mających problemy z poruszaniem. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w referatach mieszczących się na I lub II piętrze budynku powinny zgłosić się do Biura podawczego znajdującego się na parterze (naprzeciw wejścia przystosowanego dla osób mających problemy z poruszaniem się), do którego zostanie skierowany pracownik właściwego dla danej sprawy referatu. Na parterze budynku znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych częściowo spełniająca wymogi wynikające z przepisów prawa.Przed budynkiem Urzędu Gminy Wólka znajdują się dwa wydzielone, oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikacje mobilne

  • My Local News: - https://www.wolka.pl/aktualnosci/mobilna-aplikacja-gminy-wolka-my-local-news.html

Dodatkowe informacje

  • Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): https://www.wolka.pl/dostepnosc/informacja-o-urzedzie-gminy-wolka-w-tekscie-latwym-do-czytania-etr.html
  • Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM): https://www.wolka.pl/dostepnosc/informacja-o-naszej-dzialalnosci-w-jezyku-migowym-pjm.html
  • Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://www.wolka.pl/dostepnosc/plan-dzialan-i-sprawozdania.html
  • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..