Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Odpady komunalne Miejsce zagospodarowania odpadów...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Miejsce zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wólka

 

W roku 2020 odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wólka zostały zagospodarowane w następujących  instalacjach: 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

 1. KOM-EKO S.A. 20 Lublin, ul. Wojenna 3
 2. Zakład Zagospodarowania Odpadów komunalnych w Bełżycach Sp. z o.o., 24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 35a
 3. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kraśniku /EKOLAND Polska S.A. Kraśnik, 23-200 Kraśnik, ul. Józefa Piłsudskiego 14
 4. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, 21-100 Lubartów, Wólka Rokicka

Bioodpady stanowiące odpady komunalne:

 1. SUEZ Wschód Sp. z o.o. Radom 26-600 Radom, ul. Energetyków 16
 2. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej 21-100 Lubartów Wólka Rokicka
 3. KOM – EKO S.A. 20-424 Lublin, ul. Wojenna 3 20-424 Lublin
 4. Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Sp. z o.o., 24-200 Bełżyce ul. Przemysłowa 35a

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania:

 1. Ekoland Polska S. A. Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Piaski” 23-200 Kraśnik, Lasy, ul. Jodłowa 70
 2. Składowisko Odpadów w Poniatowej Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Młodzieżowa 4, 24-320 Poniatowa
 3. Zakład Utylizacji Odpadów Stara Wieś 21-010 Łęczna Stara Wieś
 4. Składowisko Odpadów komunalnych „Rokitno”, 21-100 Lubartów Rokitno

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot odbierający odpady  komunalne od właścicieli nieruchomości był obowiązany do dnia 6 września 2019 r. do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Gmina Wólka zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012r., poz. 2590 z późn. zm.) – uchwała Nr XXIV/396/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012r. wchodziła w skład Regionu Centralnego, w którym regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) prowadzona przez Zakład Zagospodarowania Odpadów KOM-EKO S.A. w Lublinie