Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Odpady komunalne Akty Prawne

Akty Prawne

 
Uchwała Nr XXIV.149.2016 Rady Gminy Wólka z dnia 14 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wólka
 
Uchwała Nr XXIX/185/2013 Rady Gminy Wólka z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXIX/180/2013 Rady Gminy Wólka z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Uchwała Nr XXVI/160/2012 Rady Gminy Wólka z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/160/12 Rady Gminy Wólka.z dnia 21grudnia 2012 r

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Uchwała Nr XXVI/159/2012 Rady Gminy Wólka z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wólka

Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Gminy Wólka z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wólka

Uchwała Nr X/60/2015 Rady Gminy Wólka z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy Wólka z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr X/63/2015 Rady Gminy Wólka z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr X/64/2015 Rady Gminy Wólka z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne