Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Odpady komunalne Segregacja odpadów i Punkt...
Segregacja odpadów - jak to robić prawidłowo

 

RODZAJ ODPADÓW

NALEŻY WRZUCAĆ

NIE NALEŻY WRZUCAĆ

tworzywa sztuczne 

metale i odpady wielo-materiałowe

 

WOREK ŻÓŁTY

plastikowe opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach, zakrętki,  torebki, worki, reklamówki,

butelki po napojach,

metale: puszki po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),złom żelazny i metale kolorowe, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe

strzykawek i innych artykułów medycznych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, nie opróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach i olejach, zużytych baterii
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

 

szkło

 

WOREK ZIELONY

butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,

butelki po napojach alkoholowych,

szklane opakowania po kosmetykach

szkła stołowego żaroodpornego, ceramiki, doniczek, zniczy, żarówek i świetlówek, szkła kryształowego, reflektorów, nie opróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometrów, monitorów, lamp i kineskopów telewizyjnych, szyb okiennych i zbrojonych, szyb samochodowych, luster i witraży, fajansu i porcelany, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

odpady roślinne ulegające biodegradacji

WOREK BRĄZOWY

liście, kwiaty i skoszona trawa,
trociny i kora drzew,
owoce, warzywa

kości zwierząt, mięsa i padlina zwierząt,
oleju jadalnego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, leków, odchodów zwierząt, popiołu, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

papier i tektura 

 

WOREK NIEBIESKI

opakowania z papieru lub tektury,

gazety i czasopisma,

katalogi, prospekty, foldery,

papier szkolny i biurowy,

książki i zeszyty,

 

papieru powlekanego folią i kalki, pieluch jednorazowych, podpasek, chusteczek higienicznych, pampersów i podkładek, worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, 

innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

popiół

WOREK 

CZARNY 

z napisem „Popiół”

popiół

gwoździ

frakcja zmieszana

POJEMNIK i WOREK CZARNY 

Pozostałe odpady komunalne gdzie indziej nie zakwalifikowane ( odzież , obuwie, zużyte środki higieny osobistej np.: pampersy(*)), naczynia jednorazowego użytku oraz ww. odpady, których
NIE NALEŻY wrzucać do worków  na segregację

 

(*)zużyte środki higieny osobistej nie mogą być wyrzucane do kanalizacji 

Opakowania przed wyrzuceniem do odpadów selektywnie zbieranych należy opróżnić z ich zawartości. 

UWAGA! Nieprawidłowe segregowanie może skutkować zmianą opłaty według stawek dla odpadów niesegregowanych!

 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)  pod adresem: plac k/ boiska Orlik w osiedlu Borek dz. nr 2306 w m. Turka  będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00 oraz w sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00. Właściciele nieruchomości mogą  samodzielnie dostarczyć do (PSZOK) odpady, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Do punktu można przywieźć następujące frakcje odpadów: papier, tektura oraz opakowania z papieru i tektury, metale oraz opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, szkło oraz opakowania ze szkła, odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym opakowania ulegające biodegradacji i odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, meble i inne odpady wielkogabarytowe. W punkcie nie będzie przyjmowana frakcja zmieszana. Punkt Prowadzony jest przez Gminę Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin.

 

Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz elektrośmieci będą odbierane dwa razy w roku przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne sprzed posesji, po wcześniejszym poinformowaniu mieszkańców o terminie zbiórki.

Popiół będzie odbierany w sezonie grzewczym w miesiącach: październik, grudzień, luty i kwiecień z częstotliwością – jeden raz w miesiącu.

 

Pojemniki Każdy mieszkaniec ma obowiązek zaopatrzyć się w pojemnik na odpady. Na terenie Gminy będą zbierane odpady z pojemników o pojemności: 120l, 240l i 1100l. Pojemniki każdy mieszkaniec wykupuje we własnym zakresie. W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wólka określono minimalną wielkość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych:

  1. dla nieruchomości, na której znajduje się budynek jednorodzinny zamieszkały przez nie więcej niż sześć osób - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l.;
  2. dla nieruchomości, na której znajduje się budynek jednorodzinny zamieszkały przez więcej niż sześć osób - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 240 l;
  3. dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l;
  4. dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l.

Właściciel nieruchomości w dniu odbioru odpadów komunalnych jest obowiązany zapewnić pracownikom przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne dostęp do pojemników w sposób umożliwiający ich opróżnienie bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, poprzez wystawienie pojemników lub worków na utwardzony teren przed posesją przed godziną 7:00.

Worki  o pojemności 120L w kolorze niebieskim, żółtym, zielonym i brązowym będą dostarczone bezpłatnie do każdej nieruchomości przy każdorazowym odbiorze odpadów. Kolory dostarczanych worków mogą być zamieniane w zależności od potrzeb właściciela nieruchomości natomiast łączna ilość worków (4szt.) pozostaje stała. Zakupu worków na popiół w kolorze czarnym będzie można dokonać w PSZOK lub bezpośrednio
z samochodu odbierającego odpady, począwszy od m-ca września. 

Działalność gospodarcza -  odpady komunalne to odpady związane z bytowaniem człowieka.

W przypadku działalności gospodarczej deklaracja dotyczy wyłącznie tych odpadów, które generują pracownicy. Do odpadów komunalnych nie należą odpady związane z działalnością gospodarczą
np: z produkcją.

Harmonogramy odbioru odpadów będą dostarczone do każdej posesji, ogłoszone na stronie internetowej www.wolka.ploraz na tablicach ogłoszeń w każdej miejscowości. 

Opłaty za odpadynależy uiścić do piątego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty - na wyodrębniony (indywidualny)  rachunek dla każdej posesji, w stałej wysokości zgodnej z deklaracją. Gmina nie będzie wystawiać faktur za odbiór odpadów. Nie będą również przysyłane rachunki, ani książeczki opłat. Przy naliczaniu i egzekucji opłat za odpady stosuje się przepisy takie jak w przypadku podatków lokalnych (ordynacja podatkowa). 

Zmiana deklaracji W przypadku zmiany danych np.: zmiany liczby osób zamieszkałych, zmiany sposobu gromadzenia odpadów itd. należy złożyć zmianę deklaracji w ciągu 14 dni, zaznaczając na formularzu kwadrat „zmiana pierwszej deklaracji”.

Więcej informacji na temat odbioru i segregacji odpadów znajdą Państwo na stronie internetowej

www. wolka.pl lub pod tel. 81 4781756 lub w sprawie opłat za odpady – 81 4781764

telefon do firmy odbierającej odpady: 881570470