Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Odpady komunalne Segregacja odpadów i Punkt...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Segregacja odpadów - jak to robić prawidłowo

Segregacja odpadów - jak to robić prawidłowo

rodzaj odpadów

NALEŻY wrzucać

NIE NALEŻY wrzucać

tworzywa sztuczne

metale i odpady wielo-

materiałowe

 

WOREK ŻÓŁTY

plastikowe opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach, zakrętki, torebki, worki, reklamówki

butelki po napojach,

metale: puszki po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),złom żelazny i metale kolorowe, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików
i innych pojemników, kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe

strzykawek i innych artykułów medycznych, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, nie opróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach i olejach, zużytych baterii
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

szkło

 

WOREK ZIELONY

butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,

butelki po napojach alkoholowych,

szklane opakowania po kosmetykach

szkła stołowego żaroodpornego, ceramiki, doniczek, zniczy, żarówek
i świetlówek, szkła kryształowego, reflektorów, nie opróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometrów, monitorów, lamp i kineskopów telewizyjnych, szyb okiennych
i zbrojonych, szyb samochodowych, luster i witraży, fajansu i porcelany, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

odpady roślinne ulegające biodegradacji

 

Pojemnik

BRĄZOWY

 

 

liście, kwiaty i skoszona trawa,

trociny i kora drzew,

owoce, warzywa

kości zwierząt, mięsa i padlina zwierząt,

oleju jadalnego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, leków, odchodów zwierząt, popiołu, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

papier i tektura

 

WOREK NIEBIESKI

opakowania z papieru lub tektury,

gazety i czasopisma,

katalogi, prospekty, foldery,

papier szkolny i biurowy,

książki i zeszyty,

 

papieru powlekanego folią i kalki, pieluch jednorazowych, podpasek, chusteczek higienicznych, pampersów i podkładek, worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet,

innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

popiół

WOREK

CZARNY

z napisem „Popiół”

popiół

gwoździ

frakcja zmieszana

POJEMNIK i WOREK CZARNY

Pozostałe odpady komunalne gdzie indziej nie zakwalifikowane ( odzież , obuwie, zużyte środki higieny osobistej np.: pampersy(*)), naczynia jednorazowego użytku oraz ww. odpady, których
NIE NALEŻY wrzucać do worków na segregację

(*)zużyte środki higieny osobistej nie mogą być wyrzucane do kanalizacji Opakowania przed wyrzuceniem do odpadów selektywnie zbieranych należy opróżnić z ich zawartości.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) pod adresem: Świdnik Duży Pierwszy 48 a, 20-258 Świdnik Duży Pierwszy (wjazd przez plac remizy OSP Świdnik Duży Pierwszy) 

Czynny w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 18.00. W przypadku, gdy dzień świąteczny przypada w sobotę dniem odbioru będzie poprzedzający dzień roboczy.

Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczyć do (PSZOK) odpady, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Do punktu można przywieźć następujące frakcje odpadów: papier, tektura oraz opakowania z papieru i tektury, metale oraz opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, szkło oraz opakowania ze szkła, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji prowadzenia monitoringu poziomu substancji w krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, meble, inne odpady wielkogabarytowe oraz tekstylia i odzież.

Ograniczenia w przyjmowaniu odpadów przez punkt PSZOK:

 • do 4 sztuk zużytych opon z jednego budynku jednorodzinnego lub jednego lokalu w budynku wielolokalowym w roku kalendarzowym
 • do 400 kg mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z jednego budynku jednorodzinnego lub jednego lokalu w budynku wielolokalowym w roku kalendarzowym
 • do 400 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne z jednego budynku jednorodzinnego lub jednego lokalu w budynku wielolokalowym w roku kalendarzowym

Odpady rolnicze (folie rolnicze, siatka i sznurki do owijania balotów, opony do maszyn rolniczych, worki big-bag, itp.) nie należą do odpadów komunalnych. Informacje dotyczące podmiotów zbierających  odpady rolnicze znajdują się na stronie www.wolka.pl w zakładce - gospodarka i środowisko -

Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz elektrośmieci będą odbierane dwa razy w roku przez firmę odbierającą odpady komunalne sprzed posesji, po wcześniejszym poinformowaniu mieszkańców o terminie zbiórki. Podczas jednej zbiórki mieszkaniec budynku jednorodzinnego może przekazać nie więcej niż 3 sztuki odpadów wielkogabarytowych oraz 4 sztuki zużytych opon na budynek mieszkalny i nie więcej niż 3 sztuki odpadów wielkogabarytowych oraz 4 sztuki zużytych opon na lokal mieszkalny w przypadku budynku wielolokalowym,

Popiół będzie odbierany w sezonie grzewczym w miesiącu październiku, grudniu, lutym i w kwietniu- worek czarny.

Pojemniki Każdy mieszkaniec ma obowiązek zaopatrzyć się w pojemniki na odpady zmieszane oraz bio. Na terenie Gminy będą zbierane odpady z pojemników o pojemności: 120l, 240l i 1100l. Pojemniki każdy mieszkaniec kupuje we własnym zakresie.

Minimalna wielkość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych:

 1. dla nieruchomości, na której znajduje się budynek jednorodzinny zamieszkały przez nie więcej niż sześć osób - nie mniej niż jeden pojemnik lub worek o pojemności 120l
 2. dla nieruchomości, na której znajduje się budynek jednorodzinny zamieszkały przez więcej niż sześć osób - nie mniej niż jeden pojemnik lub worek o pojemności 240 l,
 3. dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 1100 l lub 5 worków o pojemności 240l.

Właściciel nieruchomości, na której powstają odpady komunalne winien ją wyposażyć w pojemniki dostosowane do ilości, rodzaju wytwarzanych odpadów i częstotliwości wywożenia, oraz magazynować odpady komunalne w pojemnikach w taki sposób, aby nie dopuścić do ich przepełnienia.

Właściciel nieruchomości w dniu odbioru odpadów komunalnych jest obowiązany zapewnić pracownikom przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne dostęp do pojemników w sposób umożliwiający ich opróżnienie bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, poprzez wystawienie pojemników lub worków na utwardzony teren przed posesją przed godziną 7:00.

Worki o pojemności 120L otrzymają Mieszkańcy przy odbiorze odpadów komunalnych w ilości odpowiadającej ilości wystawionych worków (na zasadzie worek za worek; np. jeśli wystawiono do zabrania 7 worków to wykonawca zostawia 7 pustych worków w odpowiednich kolorach). W przypadku niedostarczenia worków przez wykonawcę, prosimy o kontakt telefoniczny pod numer: 81 478 17 66.

Harmonogramy odbioru odpadów będą dostarczone do każdej posesji, ogłoszone na stronie internetowej www.wolka.pl oraz na tablicach ogłoszeń w każdej miejscowości.

Opłaty za odpady w wysokości 30 zł od osoby /miesięcznie należy uiścić do piątego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty - na wyodrębniony (indywidualny)  rachunek dla każdej posesji, w stałej wysokości zgodnej z deklaracją. Gmina nie będzie wystawiać faktur za odbiór odpadów. Nie będą również przysyłane rachunki, ani książeczki opłat. 

Zmiana deklaracji W przypadku zmiany danych np.: zmiany liczby osób zamieszkałych, sprzedaży nieruchomości, wyprowadzki, założenie kompostownika, zgłoszenie posiadania kompostownika  itd. należy złożyć zmianę deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana, zaznaczając okienko „zmiana deklaracji od….”.

ZŁA SEGREGACJA LUB JEJ BRAK w przypadku zgłoszenia przez firmę odbierającą odpady przypadku złego segregowanie odpadów lub jego braku, nastąpi wszczęcie postępowania i zastosowanie stawki podwyższonej w wysokości 78 zł od osoby

KOMPOSTOWNIK  Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym. Właściciele kompostowników, którzy dokonali ich zgłoszenia będą płacić obniżoną stawkę 24 zł od mieszkańca/m-c i nie będą mogli wystawiać odpadów bio do odbioru. Wówczas całość odpadów bio powinna być kompostowana. Zgłoszenia kompostownika należy dokonać poprzez złożenie nowej deklaracji.

Od 01.01.2020r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych muszą podpisać indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych, ponieważ nie będą obsługiwanie przez firmę wybraną przez Gminę. Kopię umowy ww.  należy przesłać do Urzędu Gminy Wólka.              

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.wolka.pl

Rodziny wielodzietne tj. posiadające co najmniej 3 lub więcej dzieci, które zamieszkują na nieruchomości, i zostały zgłoszone przez właściciela dokonującego opłat w deklaracji mogą ubiegać się o zwolnienie z części opłaty w wysokości 4 złotych od członka rodziny wielodzietnej, jeśli dokonają zgłoszenia takiej rodziny przez złożenie nowej deklaracji na odpady komunalne.

WAŻNE TELEFONY:

 • Uwagi związane z odbiorem odpadów komunalnych lub jego brakiem
  tel. - 81 4781766 pok. 7B

 • Informacja o saldzie, zmiany deklaracji, wpłaty, egzekucja opłat
  za odpady - 81 4781750 wew. 45 pok. 12
 • Telefon do firmy odbierającej odpady - 666 392 989
 • Telefon do osoby prowadzącej PSZOK - 607 061 092