Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Regionalny Program Operacyjny... Akademia kluczowych kompetencji
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Akademia kluczowych kompetencji

Akademia kluczowych kompetencji

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie: 12.2. Kształcenie ogólne

Umowa o dofinansowanie projektu: 281/RPLU.12.02.00-06-0059/17-00

Wartość Projektu: 1 749 259,20 PLN

Wartość dofinansowania: 1 657 659,20 PLN

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 - 31.12.2019

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu:

Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuszczowie

Oddział Gimnazjalny w Pliszczynie przy Szkole Podstawowej im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie

Cel: wzrost poziomu kompetencji kluczowych (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), postaw i umiejętności istotnych na ryku pracy u 220 uczniów oraz kompetencji cyfrowo-wychowawczych 35 nauczycieli pochodzących z powyżej wymienionych szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Wólka poprzez zapewnienie wsparcia w postaci wysokiej jakości oferty edukacji opartej o indywidualne podejście do ucznia w szczególności ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, obejmującej: zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia, zajęcia z specjalistami, doradztwo edukacyjno-zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów oraz studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli połączone z wyposażeniem szkół w pomoce dydaktyczne do końca grudnia 2019 r. 

W projekcie zaplanowano szereg działań mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych uczniów uczęszczających do Szkół Podstawowych w Świdniku Małym i Łuszczowie oraz Oddziału Gimnazjalnego w Pliszczynie tj. porozumiewanie się w językach obcych; kompetencji matematyczno-przyrodniczych, naukowo–technicznych, informatycznych, w tym posługiwania się narzędziami ICT; umiejętności uczenia i logicznego myślenia; inicjatywności i przedsiębiorczości. Zorganizowane w ramach projektu zajęcia edukacyjne (rozwijające i wyrównawcze) oparte zostaną o wykorzystanie ICT – szkolnych i pozaszkolnych, zastosowanie efektywnych metod i form pracy na zajęciach (metoda projektu, pracownia przyrodnicza, warsztaty, e-learning, metody aktywizujące) oraz lekcje wyjazdowe m.in. do Centrum Nauki Kopernik.

W projekcie zaplanowano także szkolenia i studia podyplomowe mające na celu podwyższenie kwalifikacji nauczycieli z zastosowania w praktyce narzędzi TIK, umiejętności krytycznego myślenia, a także pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wykaz i opis zajęć zaplanowanych w projekcie wraz z wymogami dla uczestników znajduje się w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Akademia kluczowych kompetencji”.

Szczegółowe informacje można także uzyskać w biurze projektu zlokalizowanym w Urzędzie Gminy Wólka oraz w szkołach objętych przedmiotowym wsparciem. 

 

 
Powrót