Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Zagospodarowanie przestrzenne
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Zagospodarowanie przestrzenne

Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte jest 100% powierzchni gminy.

 Uchwały Rady Gminy Wólka zatwierdzające plany zagospodarowania przestrzennego:

  1. Uchwała nr XXXIII/269/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r.
  2. Uchwała nr  IX/52/07 z dnia 25 czerwca 2007 r.
  3. Uchwała nr  IX/53/07 z dnia  25 czerwca 2007 r.
  4. Uchwała nr  XXX/192/08 z dnia  27 listopada 2008 r.
  5. Uchwała nr  XXXIX/249/09 z dnia  25 maja 2009 r.
  6. Uchwała nr  XLII/267/09 z dnia  10 sierpnia 2009 r.
  7. Uchwała nr  XIV/77/2011 z dnia  10 listopada 2011 r.
  8. Uchwała nr  XLVI/289/14 z dnia 5 września 2014 r.
  9. Uchwała nr V.25.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
  10. Uchwała nr XLVI.283.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.

 

W dniu 17 czerwca 2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Gmina Wólka podpisała umowę z firmą SoftGIS s.c., której przedmiotem jest opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy wraz z wykonaniem prognozy oddziaływania na środowisko, opracowania ekofizjograficznego oraz prognozy skutków finansowych.

Aktualnie prowadzonym etapem procedury jest opiniowanie i uzgadnianie projektu z odpowiednimi instytucjami, planowane jest także złożenie wniosku o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze do Ministra Rolnictwa za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubelskiego. Termin zakończenia powyższego etapu zależał będzie od terminów, w jakich gmina uzyska wszelkie wymagane opinie i uzgodnienia dla projektu planu. Kolejnym etapem przed uchwaleniem zmiany miejscowego planu jest wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu (na stronie gminy w zakładce Aktualności - pojawi się komunikat z odpowiednim obwieszczeniem Wójta Gminy Wólka, podobnie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy) oraz składanie uwag przez osoby zainteresowane. Ostatni etap to przedłożenie projektu uchwały o zmianie planu miejscowego Radzie Gminy oraz podjęcie stosownej uchwały. Niezależnie od prowadzonej obecnie procedury, przyjmowane są wnioski do następnej edycji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na formularzu dostępnym na stronie gminy - Poradnik Interesanta bądź w Biurze Obsługi Urzędu Gminy Wólka. Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest kserokopia mapy sytuacyjno-wysokościowej (numerycznej) z zaznaczeniem nieruchomości lub jej części, której dotyczy wniosek. Do kolejnej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmina będzie mogła przystąpić po uchwaleniu obecnie prowadzonej procedury.

W razie pytań w sprawach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym zapraszamy do kontaktu z Referatem Planowania i Środowiska Urzędu Gminy Wólka.