Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Regionalny Program Operacyjny... Akademia kluczowych kompetencji II
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Akademia kluczowych kompetencji II

Akademia kluczowych kompetencji II

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie: 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Wartość Projektu: 761 693,75 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 721 793,75 PLN

Umowa o dofinansowanie projektu: 331/RPLU.12.06.00-06-0018/17 – 00

Okres realizacji projektu: 2018.10.01- 2021.06.30

Cel projektu: wzrost poziomu kluczowych na rynku pracy kompetencji (ICT, matematyczno-przyrodniczych, jęz. obcych), postaw u 170 uczniów, w tym u 1 ucznia niepełnosprawnego, oraz kompetencji cyfrowo-wychowawczych 21 nauczycieli z 2 szkół prowadzonych przez Gminę Wólka zlokalizowaną na terenie LOF poprzez zapewnienie wsparcia w postaci wysokiej jakości oferty edukacji opartej o indywidualne podejście do uczniów w szczególności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, obejmującej: zajęcia wyrównawczo - rozwijające uzdolnienia i kreatywność, zajęcia z spec., doradztwo edukacyjno -zawodowe, pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli oraz odpowiednie wyposażenie szkół w innowacyjny sprzęt TIK w ramach projektu do końca czerwca 2021 r.

Szkoły, które biorą udział w projekcie:

1. SP w Turce

2. SP w Sobianowicach

W projekcie zaplanowano szereg działań mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych uczniów uczęszczających do Szkół Podstawowych w Sobianowicach oraz Turce tj. porozumiewanie się w językach obcych; kompetencji matematyczno-przyrodniczych, naukowo–technicznych, informatycznych, w tym posługiwania się narzędziami ICT; umiejętności uczenia i logicznego myślenia; inicjatywności i przedsiębiorczości. Zorganizowane w ramach projektu zajęcia edukacyjne (rozwijające i wyrównawcze) oparte zostaną o wykorzystanie ICT – szkolnych i pozaszkolnych, zastosowanie efektywnych metod i form pracy na zajęciach (metoda projektu, pracownia przyrodnicza, warsztaty, e-learning, metody aktywizujące).

W projekcie zaplanowano także szkolenia i studia podyplomowe mające na celu podwyższenie kwalifikacji nauczycieli z zastosowania w praktyce narzędzi TIK, umiejętności krytycznego myślenia, a także pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 

Powrót