Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Odpady komunalne Informacja odnosząca się do...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Gospodarowanie odpadami

Logo gmina wólka w tle dokumenty

Informacja odnosząca się do komentarzy Mieszkańców na FB dotyczących systemu odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Wólka.

05.01.2024
nosząc się do Państwa wypowiedzi, informujemy, że sprawa częstotliwości odbioru odpadów komunalnych została uregulowana w naszej gminie ostatni raz w roku 2019 i aż do tej pory system funkcjonował na niemal niezmienionych zasadach, które są wypracowanym przez lata kompromisem. Jesteśmy otwarci na wszelkie zmiany, które mogłyby przynieść korzyść gminie oraz naszym Mieszkańcom, stąd wielokrotnie zagadnienie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych było dyskutowane z Mieszkańcami podczas spotkań w Urzędzie Gminy, zebrań sołeckich, jak również z Radnymi Gminy podczas posiedzeń komisji rady bądź podczas sesji oraz przedstawicielami licznych przedsiębiorstw parających się tym zagadnieniem.

Od Niezmiennie skutek dyskusji był ten sam tj. pozostawienie ustalonej częstotliwości zgodnie z podjętą uchwałą Nr XVII.87.2019 Rady Gminy Wólka z dnia 4 października 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wólka". Powodów ustalenia takiej a nie innej częstotliwości odbioru odpadów było kilka. Między innymi fakt, że różnicowanie częstotliwości dopuszcza art. 6r ust 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ale równocześnie ustala minimalną częstotliwość odbioru odpadów wyższą dla zabudowy wielorodzinnej niż dla zabudowy jednorodzinnej, jednocześnie nie wskazując, jaka byłaby minimalna częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunale w gminach wiejskich, zgodnie z przywołanym wyżej przepisem: "Dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym, że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z wyłączeniem gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich, w przypadku których częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne może być rzadsza." Także już w tym miejscu należy zaznaczyć, że już ustawodawca rozróżnił tereny wiejskie od miejskich i dopuścił możliwość wprowadzania innych częstotliwości odbierania z nich odpadów. 

Ustalając zasady odbioru odpadów komunalnych na terenie naszej gminy braliśmy pod uwagę jej specyficzny charakter, gdzie 18 miejscowości cechuje się zabudową  wiejską, a jedna typowo miejską.   Logiczne wydawało się zatem, że skoro długość dróg na osiedlu Borek 
w miejscowości Turka w stosunku do łącznej długości dróg na terenie całej gminy stanowi zaledwie kilka procent, biorąc pod uwagę, że zabudowa wielorodzinna występuje na terenie osiedla Borek i musi być częściej obsługiwana w odniesieniu do odbioru odpadów komunalnych, to przy okazji odbioru odpadów z zabudowy wielorodzinnej, odbierane mogą być również odpady z zabudowy jednorodzinnej, ale również nie w identycznej częstotliwości, tylko oczywiście rzadziej. Rozważając koncepcję zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, która zgodnie z przepisami jest możliwa, trzeba zauważyć, że wiąże się to ze zwiększeniem nakładów finansowych przez gminę, a to spowoduje automatycznie zmianę stawek za odbiór odpadów komunalnych osób objętych gminnym system odbioru odpadów komunalnych. Gmina bowiem prowadzi gospodarkę odpadami komunalnymi w oparciu o środki uzyskane z wpływów z opłat za odbiór odpadów od Mieszkańców. Już od 2013 roku, kiedy to nastąpiła zmiana w prawie i obowiązek gospodarki śmieciowej spadł na gminę, w zasadzie na każdym zebraniu sołeckim, a było ich w tym okresie około 300 padały pytania dotyczące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. Również za każdym razem z naszej strony padało pytanie- „czy Mieszkańcy godzą się z faktem, że każdorazowe zwiększenie ilości odbiorów będzie powodowało wzrost stawki za wywóz śmieci” – zawsze padała odpowiedź negatywna, zatem było to jednoznaczne stanowisko naszych Mieszkańców, które stanowi dla nas jasny kierunek przy ustalaniu zasad przy odbiorze śmieci.  Firma transportująca odpady komunalne, która została wyłoniona w niedawno rozstrzygniętym przetargu, zgodnie z wymogami przetargowymi wynikającymi z ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy oraz obowiązującymi uchwałami na terenie Gminy Wólka tj. uchwałą Nr XVII.87.2019 Rady Gminy Wólka z dnia 4 października 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wólka" ze zmianami oraz uchwałą Nr XVII.88.2019 RADY GMINY Wólka z dnia 4 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, jest zobowiązana do odbioru w określonej w ww. przepisach częstotliwości. Harmonogram odbioru odpadów zweryfikowany przez pracowników Urzędu Gminy, został przygotowany przez nowo wyłonioną firmą PGK Sp. z o.o. z siedzibą w Lubartowie zgodnie z przepisami, uchwałami oraz wymogami przetargu. 

Zwiększenie częstotliwości w chwili obecnej wiązałoby się ze zmianą istotnych warunków zamówienia, co oznacza zwiększenie obowiązków wykonawcy, bowiem musiałby ponieść dodatkowe koszty objazdu (koszty paliwa, dodatkowych godzin pracy pracowników, być może koszty dodatkowych pojazdów) wszystkich adresów objętych gminnym system gospodarowania odpadami komunalnymi, a co za tym idzie, zwiększeniem wynagrodzenia dla wykonawcy. W celu właśnie uniknięcia podwyższania stawek za odbiór odpadów komunalnych, po przeanalizowaniu niezbędnych kosztów, które gmina będzie musiała ponieść, aby odebrać wszystkie odpady komunalne z całego terenu, oraz wpływów z opłat za odbiór odpadów, system gospodarowania odpadami komunalnymi w bieżącym roku został w niezmienionej formie, w tym również częstotliwość odbiorów odpadów. 

W tym samym celu, z racji potrzeby oszczędności, przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy został opracowany i ogłoszony na okres 1 roku, aby przedsiębiorcy nie zastosowali przy składaniu ofert tzw. "narzutów", które polegają na podniesieniu oferowanej ceny przez oszacowanie i doliczenie dodatkowych ryzyk wiążących się z długotrwałą umową (w tym wahania poziomu inflacji, wahania cen paliw), co podwyższyłoby koszty odbioru odpadów z terenu naszej gminy. Istotnym argumentem przemawiającym jednak za pozostawieniem dotychczasowej częstotliwości odbioru odpadów na terenie gminy, częściej dla zabudowy jednorodzinnej na terenie osiedla Borek niż dla zabudowy jednorodzinnej w pozostałych miejscowościach jest też fakt, że przeciętna wielkość działki w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na osiedlu Borek jest często wielokrotnie mniejsza niż analogicznych działek w pozostałych miejscowościach na terenie gminy. Starając się obiektywnie ocenić możliwość magazynowania odpadów komunalnych do czasu ich odbioru przez firmę transportującą odpady do odpowiednich instalacji oraz składowisk, taką możliwość stwarzają większe nieruchomości, a co za tym idzie z małych działek należałoby odbierać odpady częściej ze względu na to, że odpady się po prostu nie mieszczą w granicach tych nieruchomości. Na tej samej zasadzie ustawodawca wprowadził wyżej przywołaną częstotliwość odbioru odpadów nie rzadszą niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych, bo gdyby częstotliwość była ustalona na takim samym poziomie, jak dla innych nieruchomości, to pojawiłby się ogromny problem przepełnionych tzw. altanek na odpady przy budynkach wielolokalowych. Ostatnim czynnikiem przy ustalaniu częstotliwości odbioru odpadów na terenie gminy była też stosunkowo (w skali całej gminy) niewielka ilość budynków w zabudowie jednorodzinnej na osiedlu Borek usytuowanych w zwartej zabudowie w porównaniu z ilością budynków mieszkalnych w pozostałych miejscowościach, gdzie często jest to też zabudowa rozproszona, zatem czas i odległość dla firmy transportującej odpady ma ogromne znaczenie do wykonania odbioru odpadów komunalnych. Podsumowując powyższą analizę, w chwili obecnej trudno jest znaleźć obiektywne przesłanki, aby zwiększać częstotliwość odbioru odpadów komunalnych dla całego obszaru gminy, wiązałoby się to bowiem z ogromnymi nadmiarowymi kosztami, które musieliby dodatkowo ponosić nasi Mieszkańcy, nie ma też logicznej czy prawnej podstawy do różnicowania stawek w zależności od miejsca zamieszkania, bowiem do ustalania stawki została wybrana w naszej gminie metoda oparta o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i nadal wydaje się metodą najbardziej adekwatną do warunków istniejących na całym obszarze naszej Gminy. Mamy nadzieję, że po tych ostatnich latach, kiedy gminy zostały ustawowo zobowiązane do zorganizowania gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych od Mieszkańców, większość Mieszkańców przyzwyczaiła się również do ustawowo nałożonych na nich obowiązków, polegających m.in. na wyposażeniu nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów czy też zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie 
z wymaganiami określonymi w regulaminie przyjętym na terenie naszej gminy. 

Odnosząc się krótko do braku pojemników w wiatach śmietnikowych na os. Borek, informujemy, że obowiązek zabezpieczenia takich urządzeń spoczywa na zarządcach poszczególnych bloków, ale z tego co wiemy, zamieszanie z tym związane trwało jeden dzień i na chwilę obecną sprawa jest rozwiązana z korzyścią dla Mieszkańców. 

Każda gmina ma swoją specyfikę i wszędzie podejście do odbioru odpadów będzie się różniło, ponieważ będzie uwzględniało konkretne uwarunkowania dla danej jednostki. Nasz system funkcjonuje w ten sposób już od wielu lat i sprawdza się dla ogromnej większości naszych Mieszkańców, co nie zmienia faktu, że z całą pewnością znajdą się zdania odrębne. Na koniec należy podkreślić, że cieszy nas  obywatelska postawa naszych Mieszkańców, każdy głos w dyskusji na tematy związane z naszą lokalną społecznością gminną jest na wagę złota, a każdy pomysł i idea, jak poprawić funkcjonowanie i zasady współżycia społecznego w naszej gminie jest warty rozważeniai przeanalizowania. W tym co robimy staramy się być merytoryczni, profesjonalni, ale przede wszystkim ludzcy i każdą decyzję rozpatrujemy pod takim kątem jakby dotyczyła ona każdego pracownika naszego zespołu osobiście w myśl zasady, że każdy w naszej gminie jest tak samo ważny i wartościowy. 

Jak w każdym środowisku, u nas również mogą pojawiać się błędy, za co, jeżeli takie się zdarzają – serdecznie przepraszamy,  ale nigdy nie wynikają one z czyjegoś zamierzonego działania, czy złośliwości, przy czym z całą odpowiedzialnością podkreślamy jeszcze raz, że w przypadku systemy odbioru odpadów komunalnych na błędy raczej nie może być miejsca, gdyż jak było to wspomniane wyżej zadanie to jest realizowane w oparciu o ustawy, regulamin, liczne spotkania i dyskusje z ekspertami, Radnymi oraz Mieszkańcami naszej gminy. Ponadto, chcielibyśmy zaznaczyć, że w przyszłości są oczywiście możliwe zmiany w kwestii odbioru odpadów z terenu naszej gminy, jednak muszą one być poprzedzone stosownymi uchwałami Rady Gminy i przede wszystkim szeroką dyskusją publiczną i zgodą zdecydowanej większości naszych Mieszkańców w zakresie ewentualnego podniesienia opłat w związku z powyższym.

Pozdrawiamy serdecznie. Zespół Urzędu Gminy Wólka.

 

Powrót