Tutaj jesteś Urząd Gminy Skarbnik

Skarbnik Gminy Wólka

Agnieszka Grobelska

Kontakt:
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62


tel. 81 478 17 51
fax. 81 746 50 01

 

 

Do zakresu zadań Skarbnika należy:

  • wykonywanie  określonych  przepisami  prawa  obowiązków  w  zakresie  rachunkowości
  • kierowanie pracą Referatu Finansowego
  • nadzorowanie  i  kontrola  realizacji  budżetu  Gminy
  • kontrasygnowanie  czynności  prawnych  mogących  spowodować  powstanie  zobowiązań  pieniężnych  i  udzielanie  upoważnień  innym  osobom  do  dokonywania  kontrasygnaty
  • współdziałanie  w  opracowywaniu  budżetu
  • współdziałanie  w  sporządzaniu  sprawozdawczości  budżetowej
  • wykonywanie  innych  zadań  przewidzianych  przepisami  prawa  oraz  zadań  wynikających  z  poleceń  i  upoważnień  Wójta