Tutaj jesteś Gmina Wólka Gminna Komisja Rozwiązywania... Zadania Komisji
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Zadania Komisji

Zadania Komisji

Zasady powoływania i zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych określa art. 4 w szczególności ust. 3, 4, 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Podstawowym zadaniem Komisji jest: 

  1. prowadzenie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 
  2. inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
  3. przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych (Art. 18 ustawy ust. 8),
  4. opiniowanie wniosków o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pod kątem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami rady gminy (Art. 18 ustawy ust. 3a),
  5. inicjowanie działań w zakresie określonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.),
  6. prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,
  7. zgłaszanie i opiniowanie propozycji działań  wynikających z Gminnego Programu Profilaktycznego oraz preliminarza wydatków.