Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Podatki i opłaty KI.F-19 - Udzielanie ulgi (umorzenia,...

Poradnik Interesanta - Podatki i opłaty

KI.F-19 - Udzielanie ulgi (umorzenia, raty, odroczenia terminów płatności) z tytułu opłaty planistycznej oraz innych nie podatkowych należności publicznoprawnych

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

KI.F-19

Karta Informacyjna

Wersja nr 1

z dnia 2010-08-02

 


Udzielanie ulgi (umorzenia, raty, odroczenia terminów płatności) z tytułu opłaty planistycznej oraz innych nie podatkowych należności publicznoprawnych


 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz.U.2009 Nr 157 poz.1240 z późn. zm.)
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 200r Nr 98 poz.1071 z późn. zm.)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Finansowo-Budżetowy

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia, odcinek emerytury lub renty za miesiąc poprzedzający     złożenie wniosku, 
 • zaświadczenie o pobieraniu zasiłków z tytułu pomocy społecznej lub bezrobocia,
 • pisemna informacja o istniejących zobowiązaniach finansowych (kredyty, pożyczki, inne),
 • wszelkie inne dokumenty potwierdzające sytuację materialną (np. zaświadczenia lekarskie, rachunki z apteki itp.) lub trudną sytuację rodzinną ( np. choroba, niepełnosprawność, duża ilość dzieci)

V

Dokumenty do wglądu

 • Oryginały dokumentów załączonych w formie kserokopii

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku

VII

Opłaty

 • brak

VIII

Tryb odwołania

 • Stronie przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

IX

Uwagi

 • Interesant może zostać wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień, co do stanu finansowego i majątkowego oraz do złożenia niezbędnych dokumentów wymaganych do podjęcia ostatecznej decyzji- w wyznaczonym 7 dniowym terminie

 

  

Opracował 

Sprawdził 

Zatwierdził

Wioletta Łachowska

Ewa Flis

Włodzimierz Hofa

 

 

Załączniki:

Powrót