Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Program Czyste Powietrze Wdrażanie Programu Priorytetowego...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Program Czyste Powietrze

logo czyste powietrze

Wdrażanie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w Gminie Wólka. Zmiany w Programie od 3 stycznia 2023r.

09.01.2023
Celem Programu ”Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Od 15 lipca 2021r. w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny  programu  „Czyste Powietrze”, którego zadaniem jest ułatwienie i pomoc mieszkańcom gminy Wólka w aplikowaniu o środki  z programu, poprzez udzielanie informacji o programie, wypełnienie wniosku oraz jego rozliczenie.

Punkt czynny jest w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek – piątek godz. 13.30 – 15.30. Zalecamy wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty w punkcie telefonicznie pod nr.: 81 478 17 59,  535 210 676 lub mailowo – wysyłając wiadomość na adres: opswolka@opswolka.pl

Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowo budowanych.

Dodatkowe informacje

W ramach zmiany Programu w wersji od 3 stycznia 2023r.  podwyższone zostały progi dochodowe. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, gdy:

 • dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł – w ramach Części 1  programu, czyli poziom podstawowy dofinansowania;

 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – w ramach Części 2 Programu, czyli poziom podwyższony dofinansowania;

 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, - Część 3 Programu, czyli najwyższy poziom dofinansowania.

 

 

Podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów i urządzeń finansowanych z Programu oraz maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

W związku z powyższym maksymalna wysokość dotacji może wynieść:

 • dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – do 41 000 zł /66 000 zł * (Część 1 Programu);
 • dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 59 000 zł/99 000 zł* (Część 2 Programu);
 • dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – do 79 000 zł / 135 000 zł *(Część 3 Programu);

*kwota możliwa do uzyskania przy realizacji zadania z kompleksową termomodernizacją z PV

Ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych przez Beneficjentów.

Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;
 2. Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
  1. zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
  2. zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
 3. Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl

 

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Wólka – stan na dzień 31.12.2022r.:

 • liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie  - 269
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 142
 • liczba zawartych umów o dofinansowanie - 227
 • kwota wypłaconych dotacji – 2 059 235,07 zł

 

 

Powrót