Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Odpady komunalne OD NOWEGO ROKU ZMIANY W...

Gospodarowanie odpadami

OD NOWEGO ROKU ZMIANY W GOSPODAROWANIU ODPADAMI

OD NOWEGO ROKU ZMIANY W GOSPODAROWANIU ODPADAMI

11.12.2019
Prosimy zapoznać się ze zmianami:
W dniu 4 października 2019 r. Rada Gminy Wólka przegłosowała trzy uchwały dotyczące zmian w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie gminy Wólka:
 
Najważniejsze zmiany dotyczą częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, działania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, kompostowania bioodpadów oraz odstąpienia od obsługi przez gminę nieruchomości niezamieszkałych. Poniżej cytujemy fragmenty ww. uchwał.
 
Zmiana dot. częstotliwości:
 1. Określa się częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w następujący sposób:
  1. raz na tydzień - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej;
  2. raz na dwa tygodnie - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej na osiedlu Borek w m. Turka
  3. raz na dwa tygodnie - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w okresie od 1 kwietnia do 31 października,
  4. raz na miesiąc od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w okresie od 1 listopada do 31 marca.
 2. Odbieranie selektywnie zebranych odpadów (tworzywa sztuczne, metale) będzie prowadzone:
  1. raz na tydzień - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej;
  2. raz na miesiąc - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej na osiedlu Borek w m. Turka
  3. raz na miesiąc - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej
 3. Odbieranie selektywnie zebranych odpadów (papier i tektura, szkło) będzie prowadzone:
  1. raz na tydzień - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej;
  2. raz na miesiąc - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej na osiedlu Borek w m. Turka
  3. raz na dwa miesiące, w miesiącach: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej.”
 
Zmiana dotycząca kompostowania:
„Wprowadza się możliwość kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, z tym że kompostowanie polega na przetwarzaniu selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych.”
 
Zmiana dotycząca PSZOK
„2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi w każdą sobotę w godzinach od 10:00 do 18:00. W przypadku, gdy dzień świąteczny wypada w sobotę dniem odbioru odpadów komunalnych będzie poprzedzający dzień roboczy.”
 
Zmiana dotycząca odstąpienia od odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.
„Traci moc uchwała Nr X.64.2015 Rady Gminy Wólka z dnia 26 czerwca 2015 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Lub z 2015r., poz. 2291).”
Powrót