Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Gminne inwestycje Półmetek kadencji. Podsumowanie działań.
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Inwestycje w Gminie Wólka

Grafika napis na zielonym tle z logo Gminy - napis INFORMACJA

Półmetek kadencji. Podsumowanie działań.

17.09.2021

Drogie Mieszkanki i Mieszkańcy Gminy Wólka

Wójt Gminy WólkaZa nami 2,5 roku obecnej kadencji, z tej okazji pozwoliłem sobie dokonać podsumowania wykonanych zadań. W wymienionym okresie łączna kwota inwestycji przekroczyła 61 000 000 zł, jest to suma rekordowa, nie spotykana w historii naszej Gminy, podobnie jak kwota otrzymanych zewnętrznych dofinansowań, które w tym okresie przekroczyły 35 000 000 zł. Dzięki tak dużym środkom zewnętrznym, które zostały przez nas pozyskane, udało się zrealizować ogrom inwestycji. Chcę podkreślić, że udało się zakończyć większość deklarowanych przed objęciem przez mnie stanowiska Wójta Gminy Wólka na obecną kadencję inwestycji, pomimo, że to dopiero połowa mojej kadencji. Mam świadomość, że jeszcze wiele przed nami i dołożę wszelkich starań, żeby cały mój program został zrealizowany w dużo większym zakresie
niż deklarowałem. Oto najważniejsze zadania inwestycyjne wykonane w analizowanym okresie:

 

 

 

Infrastruktura drogowa (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe)

Wykonanych zostało 31 inwestycji drogowych

Wartość: 34 300 000 zł

Długość: ponad 31 km

Otrzymane dofinansowanie z różnych źródeł: 17 000 000 zł

 • UlicaPrzebudowa drogi gminnej nr 112402 (ul. Dębowej)
 • Przebudowa ciągu dróg gminnych 107398L ul. Borówkowa i 112416L ul. Malinowa w miejscowości Turka
 • Przebudowa ciągu dróg wewnętrznych na działce ewidencyjnej nr 1273/14 w miejscowości Turka odcinek 
 • Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą gminną nr 112470L w miejscowości Łuszczów Pierwszy (jezdnie drogi krajowej z uzbrojeniem i oznakowaniem, odcinki dróg gminnych, parking, chodniki i oświetlenie)
 • UlicaPrzebudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowości Łuszczów Pierwszy
 • Rozbudowa skrzyżowania DK 82 z drogą gminną nr 112402L (ul. Dębowej) i drogą gminną 112421L (ul. Świerkowa) w miejscowości Turka wraz z podłączeniem do węzła „Lublin Tatary” na obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17 oraz budowa parkingu typu Park & Ride wraz z dojazdami, dojściami i infrastrukturą techniczną
 • Przebudowa drogi gminnej nr 106111L w miejscowości Kolonia Pliszczyn
 • UlicaPrzebudowa drogi nr 112469L w miejscowości Łuszczów Drugi
 • Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 412 w miejscowości Świdniczek
 • Przebudowa drogi nr 112539L w miejscowości Turka
 • Przebudowa ciągu dróg gminnych: Świdnik Duży Drugi droga nr 107372L, Świdnik Duży Drugi droga nr 106117L, Kolonia Świdnik Mały droga nr 106117L - etap pierwszy
 • Przebudowa drogi gminnej nr 106113L w miejscowości Bystrzyca
 • Punkt widokowyRemont tzw. poprzeczki w miejscowości Wólka
 • Przebudowa drogi gminnej nr 112474L w miejscowości Rudnik i przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rudnik na działce nr 497 
 • Przebudowa drogi gminnej nr 106114L w miejscowości Łuszczów Pierwszy
 • Przebudowa drogi gminnej nr 106106L o długości w miejscowości Łuszczów Pierwszy
 • Przebudowa drogi gminnej nr 106112 L w miejscowości Sobianowice
 • Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce o nr ew. 998 w miejscowości Łuszczów Pierwszy
 • Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 128500L w miejscowości Pliszczyn
 • Przebudowa drogi gminnej nr 107373L od km 0+008,95 do km 1+985,23 w miejscowości Świdnik Duży
 • Budowa chodnika przy drodze nr 2224L (Łysaków – Sobianowice)
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w miejscowości Kolonia Pliszczyn w zakresie wykonania chodnika o dł. ok. 500mb i zatok parkingowych w sąsiedztwie szkoły
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2000L w zakresie wykonania chodnika w Łuszczowie Pierwszym
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresie wykonania chodnika w miejscowościach Pliszczyn, Łysaków, Sobianowice 
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w miejscowości Pliszczyn w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa (chodnika)
 • RondoPrzebudowa drogi gminnej nr 112462L polegająca na budowie ścieżki rowerowej w miejscowości Turka
 • Budowa ścieżek rowerowych obejmujących swoim zakresem sołectwa Jakubowice Murowane, Łysaków, Turka, Bystrzyca, Sobianowice, Łuszczów, a także wieży widokowej zlokalizowanej na terenie sołectwa Łysaków
 • Wykonanie miejsc parkingowych na osiedlu Borek, tj. przy ul. Grabowej, ul. Berberysowej i ul. Jaśminowej
 • Przebudowa nawierzchni wokół budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w miejscowości Sobianowice
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2100 Łuszczów – Janowice – Trzeszkowice
 • Przebudowa drogi gminnej nr 106099L w miejscowości Pliszczyn

 

Oświetlenie uliczne

Wartość: 1 600 000 zł

Dofinansowanie: 1 275 000 zł

Ilość opraw: 329 sztuk

 • LatarniaOświetlenie drogowe drogi gminnej nr 106108L na działce nr 1004 w miejscowości Łuszczów Pierwszy
 • Oświetlenie drogi na działce nr 991 w miejscowości Łuszczów Pierwszy
 • Oświetlenie drogowe drogi gminnej nr 106097 na działce nr 290/1 w miejscowości Rudnik
 • Oświetlenie drogowe wewnętrznych dróg gminnych urządzonych na działkach o nr 105/2 i 463 w miejscowości Rudnik
 • Oświetlenie drogowe ul. Grabowej w miejscowości Turka, os. Borek
 • LatarnieOświetlenie drogowe ul. Jarzębinowej w miejscowości Turka, os. Borek
 • Oświetlenie drogowe ul. Jaworowej w miejscowości Turka, os. Borek
 • Oświetlenie drogowe ul. Wiązowej w miejscowości Turka, os. Borek
 • Oświetlenie drogi na działce nr 672 w miejscowości Jakubowice Murowane
 • Oświetlenie drogi na działce nr 647 w miejscowości Jakubowice Murowane
 • Rozbudowa istniejącego oświetlenia wydzielonego drogi powiatowej 2224L w miejscowości Pliszczyn
 • LatarnieOświetlenie drogi powiatowej 1564L (działka nr 138) w miejscowości Sobianowice
 • Oświetlenie drogi gminnej nr 106055L w miejscowości Kolonia Pliszczyn, etap I
 • Oświetlenie drogi gminnej nr 106055L w miejscowości Kolonia Pliszczyn - etap II
 • Oświetlenie drogi gminnej nr 106099L w miejscowości Pliszczyn
 • Oświetlenie drogi gminnej nr 107375L (działka nr 43) w miejscowości Świdniczek
 • Oświetlenie drogi gminnej wewnętrznej (działka nr 109) w miejscowości Kolonia Świdnik Mały
 • Oświetlenie drogi gminnej nr 112416L (ul. Malinowa, os. Borek)
 • Oświetlenie drogi gminnej nr 112414L (ul. Konwaliowa, os. Borek) na działce nr 2812, 2964, 2958
 • LatarnieRozbudowa istniejącego oświetlenia wydzielonego przy ul. Topolowej, os. Borek
 • Budowa oświetlenia wzdłuż drogi 106113 L w miejscowości Łuszczów Pierwszy

 

Budynki użyteczności publicznej

Wartość: 7 500 000 zł 

Dofinansowanie: 3 500 000 zł 

 • ŻłobekŻłobek gminny Maluszek w miejscowości Kolonia Pliszczyn
 • Rozbudowa  budynku szkoły w Turce
 • Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łuszczowie Drugim
 • Przebudowa starego budynku Urzędu Gminy Wólka z przeznaczeniem na cele kulturalne oraz siedzibę gminnej biblioteki
 • Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkoli w Pliszczynie i w Turce w ramach projektu „Kosmiczne Przedszkole dla Kosmicznych Przedszkolaków z Pliszczyna i Turki”
 • SzkołaBudowa amfiteatru przy Urzędzie Gminy Wólka
 • Klub Seniora w miejscowości Rudnik
 • Modernizacja budynku remizy strażackiej w miejscowości Bystrzyca

 

 

 

amfiteatrŚwietlica 

Inwestycje wodno – kanalizacyjne 

Wartość: 9 500 000 zł 

PrzepompowniaDofinansowanie: 6 600 000 zł 

 • Dostawa i montaż 1320 wodomierzy z odczytem zdalnym na terenie gminy Wólka w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka”
 • Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka: ujęcie wody z pompownią w Turce na dz. 1217/32, pompownia wody w miejscowości Świdnik Duży Pierwszy, modernizacja ujęcia wody w miejscowości Łuszczów Pierwszy
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami (bez przyłączy) w miejscowości Świdnik Duży Drugi
 • Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka (wymiana zasuw i hydrantów)
 • PrzepompowniaBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świdnik Duży -etap V końcowy

 

Odnawialne Źródła Energii

Wartość:  7 500 000 zł

Dotacja:  6 400 000 zł 

 

 • Montaż instalacji solarnych. Zamontowano łącznie na terenie gminy Wólka 513 instalacji solarnych i 25 pieców na biomasę
 • Montaż 117 instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz montaż 43  pomp ciepła

Panele na dachu Piec

 

Obiekty sportowe

Wartość: 1 300 000 zł

Projekt saliDofinansowanie: 630 000 zł

 • Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Sali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w miejscowości Świdnik Mały
 • Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Sali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w miejscowości Sobianowice
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łuszczowie (w trakcie realizacji)
 • Projekt saliOtwarte strefy aktywności

Siłownia na dworze

 

Przed nami jeszcze druga połowa kadencji, okres również bardzo ważny ambitny. Do wykonania wiele ważnych odcinków drogowych oraz chodników, rozbudowa pozostałych szkół o sale sportowe i dodatkowe sale lekcyjne, budowa świetlic wiejskich poprzez rozbudowę remiz strażackich, budowa kolejnego żłobka gminnego oraz przedszkola, budowa nowych parkingów, kanalizacji w północnej części gminy Wólka, skate parku, nowych placów zabaw, stref aktywności oraz realizacja projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. W najbliższej przyszłości czeka nas potężne wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych (w tym Fundusz Odbudowy), który jak zapowiedziano w dużej części trafi do samorządów. Będzie to doskonała okazja do tego, aby wykorzystać zdobyte doświadczenie w inwestycjach i kontynuować je z pożytkiem dla mieszkańców gminy Wólka. 

Zapewniam, że będziemy walczyć o każdą złotówkę, tak aby sfinansować jak największą ilość wszelkiego rodzaju przedsięwzięć, które będą służyły naszym obecnym Mieszkańcom oraz wszystkim tym, którzy będą chcieli związać swoją przyszłość z naszą gminą.  

 

Wójt Gminy Wólka
/-/ Edwin Gortat
Powrót