Tutaj jesteś Gmina Wólka Rada Gminy Wólka Komisje Rady Gminy Wólka
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Komisje Rady Gminy Wólka 2018 - 2023

 

Składy osobowe Komisji stałych Rady Gminy Wólka:

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy. 

Do zadań Komisji należy w szczególności kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem: 

 • legalności, 
 • gospodarności, 
 • rzetelności, 
 • celowości,
 • sprawności organizacyjnej oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. 

Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

Komisja wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Łukasz Idzikowski – Przewodniczący Komisji
 2. Magdalena Majewska – Wiceprzewodnicząca Komisji pełniąca funkcję Sekretarza
 3. Grzegorz Dumała- członek Komisji
 4. Krzysztof Oleszczuk- członek Komisji
 5. Jacek Kudła – członek Komisji

Komisja Budżetowa

Przedmiotem działań dla Komisji Budżetowej jest w szczególności: 
 1. wynagrodzenie Wójta,
 2. programy gospodarcze,
 3. sprawy majątkowe gminy przekraczające zakres zwykłego zarządu dotyczące: 
 • obligacji ich zbywanie, nabywanie i wykup przez Wójta,
 • długoterminowych pożyczek i kredytów,
 • pożyczek i kredytów krótkoterminowych, 
 • tworzenia i przystępowania do spółek, spółdzielni, rozwiązywania i występowania z nich, 
 • zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji,
 • wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym,
 • wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Skład Komisji Budżerowej:

 1. Grzegorz Dumała –Przewodniczący Komisji
 2. Michał Kornet – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Andrzej Tkaczyk- członek Komisji
 4. Karol Kowalczyk – członek Komisji
 5. Tomasz Zaborek – członek Komisji
 6. Sebastian Tryk – członek Komisji
 7. Jolanta Kais - członek Komisji

Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Przedmiotem działania Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej jest w szczególności opinowanie: 

 • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • podatki i opłaty w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych.

Skład Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej:

 1. Karol Kowalczyk – Przewodniczący Komisji
 2. Andrzej Tkaczyk – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Łukasz Idzikowski – członek Komisji
 4. Tomasz Zaborek – członek komisji
 5. Krzysztof Oleszczuk – członek komisji
 6. Piotr Szewczyk – członek komisji
 7. Jolanta Kais - członek komisji

 

Komisja Samorządu i Oświaty

Do zadań Komisji należy:

 • posiedzenie wyjazdowe do szkół i Przedszkola,
 • opiniowanie projektów organizacyjnych szkół,
 • posiedzenie wyjazdowe do szkół celem rozeznania możliwości poczynienia oszczędności w oświacie,
 • przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego,
 • opiniowanie projektów budżetu szkół,
 • udział poszczególnych członków komisji w posiedzeniach Rady Rodziców,
 • opiniowanie projektu budżetu gminy,
 • opracowanie planu pracy komisji,
 • zadania zlecone przez Radę Gminy,
 • opiniowanie materiałów i projektów uchwa

Skład Komisji Samorządu i Oświaty:

 1. Iwona Skiba – Przewodnicząca Komisji
 2. Magdalena Majewska – Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Małgorzata Samuła – członek Komisji
 4. Michał Kornet – członek Komisji
 5. Sebastian Tryk – członek komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Do zadań Komisji należy:

 • rozpatrywanie skarg na działania Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków i petycji składanych przez obywateli,
 • dokonywanie analizy treści skargi, wniosku lub petycji,
 • zwracanie się do Wójta lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej o udzielenia niezbędnych wyjaśnień, przedstawienie dokumentów lub pisemne zajęcie stanowiska w sprawie stanowiącej przedmiot skargi, wniosku lub petycji,
 • opracowanie projektu uchwały lub stanowiska Rady w sprawie stanowiącej przedmiot skargi, wniosku lub petycji i przekazanie jej Przewodniczącemu Rady.

 

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Małgorzata Samuła – Przewodnicząca Komisji
 2. Iwona Skiba – Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Piotr Szewczyk- członek Komisji
 4. Jacek Kudła- członek Komisji