Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Gminy

13.11.2019
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) zawiadamiam, że na dzień 22 listopada 2019 r. (piątek) godz. 16.00, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 20.09.2019 r.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 4.10.2019 r.
 5. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 6. Informacja Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady
  o pracy między sesjami.
 7. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Wólka w roku szkolnym 2018/2019.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.
  2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz
   na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wólka na rok 2020,
  4. wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Wólka,
  5. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok,
  6. wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego,
  7. zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej,
  8. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020,
  9. wprowadzenia zwolnień od podatku leśnego,
  10. dopłat dla taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
   na terenie Gminy Wólka,
  11. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2019 rok,
  12. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.
 
Ustalam posiedzenia Komisji;
 1. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 20.11.2019 r. na godz. 8.30.
 2. Komisja Budżetowa na dzień 20.11.2019 r. na godz. 9.00.
 3. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dzień 20.11.2019 r. na godz.10.30.
 
 
Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.
 
Powrót