Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Gminy Wólka

Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Gminy Wólka

14.05.2018
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U z 2017 r. poz.1875) zawiadamiam, że na dzień, 23 maja 2018 r. (środa) godz. 16.00 zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 16 marca 2018 r.
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce w roku 2017.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wólka w roku 2018,
  2. przyjęcia przez Gminę Wólka od Skarbu Państwa- Generalnego Dyrektora DrógKrajowych i Autostrad prowadzenia zadania publicznego w zakresie budowy skrzyżowania na drodze krajowej nr 82 z drogą gminną nr 112470L (ul. Dębową) i drogą gminną nr 112421L (ul. Świerkową) w m. Turka w ramach realizacji projektu „Mobilny LOF”,
  3. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wólka,
  4. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego,
  5. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2018 r.,
  6. wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Ustalam posiedzenia Komisji:
1. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dzień 22.05.2018 r. godz. 8.00
2. Komisja Budżetowa na dzień 22.05.2018 r. godz. 8.30
3. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 22.05.2018 godz. 9.00

 
Informacja:
Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego
od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy
 
Powrót