Tutaj jesteś Aktualności Zawiadomienie RI. 6220.2.4.2014.JK...

Aktualności

Zawiadomienie RI. 6220.2.4.2014.JK  Wójta Gminy Wólka

Zawiadomienie RI. 6220.2.4.2014.JK Wójta Gminy Wólka

18.06.2014
z dnia 17 czerwca 2014r.

Zawiadomienie RI. 6220.2.4.2014.JK Wójta Gminy Wólka z dnia 17 czerwca 2014r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej klasy D obsługującej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowości Świdnik Duży, gm. Wólka, na odcinku III od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+613,05 o łącznej długości 1,875km – II etap, planowanego do realizacji przez Gminę Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

 

Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz.267) zawiadamia się, że w dniu 17 czerwca 2014r. Wójt Gminy Wólka wydał postanowienie znak. RI.6220.2.3.2014.JK., w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej klasy D obsługującej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowości Świdnik Duży, gm. Wólka, na odcinku III od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+613,05 o łącznej długości 1,875km – II etap, planowanego do realizacji przez Gminę Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, oraz, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. W związku z powyższym z całością zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, w tym z wydanym postanowieniem Wójta Gminy Wólka, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wólka, pokój nr 23, w godz. 7.30 – 15.30. 


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie pismem z dnia 14.05.2014r., znak: NZ-700.1/32/2014 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem z dnia 13.06.2014r., znak: WOOŚ.4240.48.2014.IBK wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 


Uwagi i wnioski dotyczące zebranego materiału dowodowego strony postępowania mogą składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z póź. zm.) do Urzędu Gminy w Wólce, 20-258 Lublin w terminie 7 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości. 


Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy. 

Powrót