Tutaj jesteś Aktualności Ograniczenie funkcjonowania Urzędu...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Herb gminy i zdjęcie dokumentów

Ograniczenie funkcjonowania Urzędu Gminy Wólka

19.01.2022
W związku z ogromną dynamiką wzrostów zakażeń koronawirusem od poniedziałku 24 stycznia 2022 r., zgodnie z Zarządzaniem Wójta nr 4.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku, Urząd Gminy Wólka będzie funkcjonował w ograniczonym zakresie, wykonując wyłącznie zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom, tj.:

 

 1. rejestracji stanu cywilnego;
 2. ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 3. pomocy społecznej;
 4. świadczenia usług komunalnych;
 5. ochrony środowiska, w tym dotyczące:
  1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 i 784),
  2. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378),
  3. wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie odpadów, decyzji o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz decyzji o odmowie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 i 784),
  4. decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 802),
  5. zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
  6. korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 i 784);
 6. przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54 i 720). 

Zachęcamy Państwa do załatwiania spraw drogą telefoniczną, za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub poczty elektronicznej oraz poprzez skrzynkę podawczą EPUAP.

 

Bezpośrednia obsługa interesantów będzie prowadzona w holu przy głównym wejściu do budynku. Prosimy, aby dzwonili Państwo domofonem.

 

 • Jeśli sprawa wymaga bezpośredniego kontaktu z pracownikiem odpowiedzialnym za daną sprawę – przed wizytą w Urzędzie zalecany jest kontakt telefoniczny z pracownikiem bądź referatem merytorycznym załatwiającym sprawę (numery telefonów dostępne są na stronie internetowej Urzędu https://www.wolka.pl/urzad-gminy/pracownicy-urzedu.html oraz na tablicach informacyjnych poszczególnych sołectw). Po przybyciu do Urzędu Pracownik z Biura Podawczego zadzwoni do właściwego pracownika i poprosi o zejście do Państwa.
 • Jeśli chcecie Państwo złożyć dokumenty – prosimy o pozostawienie ich we właściwej dla sprawy urnie (Urząd Gminy Wólka bądź Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o.).
 • Jeśli potrzebujecie Państwo druku do wypełnienia – pracownik z biura podawczego przekaże właściwy druk.

 

 

Podczas obsługi bezpośredniej obowiązują następujące zasady:

 • interesant obsługiwany jest przy ustawionym stoliku,
 • interesanci wpuszczani są pojedynczo,
 • obowiązują zasady dezynfekcji, rozpoczynając obsługę interesant oraz pracownik zobowiązani są do zdezynfekowania rąk
 • zarówno pracownik jak i interesant zobowiązani są do założenia maseczki.


 
Powrót