Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy Wólka
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Sesje Rady Gminy

Napis Sesja Rady Gminy na granatowym tle z logo Gmina Wólka

Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy Wólka

20.02.2023
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że na dzień 23 lutego 2023 r. (czwartek) godz. 15.00, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wólka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 15, 29 grudnia 2022 r. oraz 13 i 26 stycznia 2023 r.
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 6. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wólka,
  2. wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
  3. zmiany uchwały nr XVII.87.2019 Rady Gminy Wólka z dnia 4 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wólka” (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 17 października 2019r., poz. 5652)
  4. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wólka w 2023 roku
  5. przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2023 w Gminie Wólka
  6. przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilnosci Miejskiej Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego do roku 2030 (z perspektywą 2040)
  7. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2023 r.
  8. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Apel w sprawie rozliczenia podatku PIT w miejscu zamieszkania.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
 
podpis
Edyta Dobek
 

Ustalam wspólne posiedzenie:

 • Komisji Rewizyjnej,
 • Komisji Budżetowej,
 • Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,
 • Komisji Samorządu u Oświaty
 • Komisji Skarg Wniosków i Petycji

na dzień 21.02.2023 r. godz. 8.30

 

 

 

Informacja:

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tj.Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.

Na podstawie: ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

Informujemy, że sesja Rady Gminy Wólka w dniu 23.02.2023 r. jest rejestrowana w postaci telekonferencji, fotograficznej, zapisu video i zapisu dźwiękowego oraz transmitowana on-line (na żywo) w Internecie w trakcie obrad.

Udział osób uczestniczących w sesji przeprowadzonej zdalnie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku oraz zapisu dźwiękowego utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez: Gminę Wólka na potrzeby realizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

Dla potrzeb zgodnie potrzeby realizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym. wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem.

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie transmisji on-line i nagrań archiwalnych z sesji Rady Gminy w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube itp. oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Gminy Wólka. Wizerunek, zapis video i dźwiękowy, osób przetwarzany na potrzeby realizacji ustawy o samorządzie gminnym nie będzie użyty w formie lub publikacji obraźliwej oraz nie będzie naruszał w inny sposób dóbr osobistych osób uczestniczących w sesji.

 

 

Powrót