Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy Wólka
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Sesje Rady Gminy

Napis Sesja Rady Gminy na granatowym tle z logo Gmina Wólka

Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy Wólka

19.01.2023
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U z 2023 r. poz. 40 t.j.) zawiadamiam, że na dzień 26 stycznia 2023 r. (czwartek) godz. 15.00, sesję Rady Gminy Wólka, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wólka .

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności Rady Gminy i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy z pracy komisji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Wólka,
  2. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wólka,
  3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok,
  4. zmiany Uchwały Nr XLIII.259.2018 Rady Gminy Wólka z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wólka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  5. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wólka na lata 2023-2033,
  6. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,
  7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym wydzierżawiającym,
  8. zmiany uchwały nr XLIV.266.2021 Rady Gminy Wólka z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Wólka oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wólka,
  9. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  10. zmiany uchwały Nr VI.25.2019 Rady Gminy Wólka z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  11. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2022 r.,
  12. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
 
         Edyta Dobek
Powrót