Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Wólka
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Sesje Rady Gminy

Napis Sesja Rady Gminy na granatowym tle z logo Gmina Wólka

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Wólka

23.11.2022
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 559) zawiadamiam, że na dzień 24 listopada 2022 r. (czwartek) godz. 15.00, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wólka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 27 października i 4 listopada 2022 r.
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 6. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok,
  2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wólka na rok 2023,
  3. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2023,
  4. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/221/09 Rady Gminy Wólka z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród,
  5. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV.201.2021 z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym Maluszek,
  6. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2022 r.,
  7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Edyta Dobek

 

 

Ustalam

 1. wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej i Komisji Budżetowej na dzień 22.11.2022 r. godz. 9.30

 2. posiedzenie Komisji Samorządu i Oświaty na dzień 22.11.2022 r. godz. 10:30

Powrót