Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie Sesja Rady Gminy Wólka
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Sesje Rady Gminy

Napis Sesja Rady Gminy Wólka na granatowym tle z logo Gmina Wólka

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy Wólka

10.06.2022
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 559) zawiadamiam, że na dzień 23 czerwca 2022 r. (czwartek) godz. 13.00, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wólka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26.05.2022 r.
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2021 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania:
  1. debata nad raportem,
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2021 rok i podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy:
  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu za 2021 r.
  2. wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  4. opinia stałych komisji Rady Gminy,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2021 rok,
  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wólka,
    z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2022 r.
  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
 
         Edyta Dobek

Ustalam wspólne posiedzenie:

 1. Komisji Samorządu i Oświaty na dzień 21.06.2022 r. godz. 8.30
 2. Komisji Budżetowej na dzień 21.06.2022 r. godz. 8.30
 3. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dzień 21.06.2022 r. godz. 8.30
 4. Komisji Skarg Wniosków i Petycji na dzień 21.06.2022 r. godz. 8.30
Powrót