Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Sesje Rady Gminy

Napis SESJA RADY GMINY na granatowym tle z logo Gmina Wólka

Zawiadomienie

21.01.2022
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz.U z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zawiadamiam, że na dzień 27 stycznia 2022 r. (czwartek) godz. 15.00, zwołuję (zdalną) sesję Rady Gminy Wólka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 16 grudnia i 30 grudnia  2021 r.
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności Rady Gminy
  i sprawozdania stałych komisji Rady Gminy z pracy komisji za okres od 1 stycznia
  do 31 grudnia 2021 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Wólka,
  2. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wólka,
  3. zmiany uchwały Nr XLIII.257.2021 Rady Gminy Wólka z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych gminy Wólka,
  4. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok,
  5. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
  6. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  7. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  8. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
  9. stalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Wólka,
  10. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2022 r.,
  11. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Edyta Dobek

 

Ustalam posiedzenia Komisji;

 1. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 25.01.2022 r. godz.   9.00
 2. Komisja Budżetowa na dzień 25.01.2022 r. godz. 10.00
 3. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dzień 25.01.2022 r. godz. 10.45
 4. Komisja Rewizyjna   na dzień 25.01.2022 r. godz. 11.45
 5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na dzień 25.01.2022 r. godz. 12.15
Powrót