Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadominienie o sesji XLI 23...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Sesje Rady Gminy

Napis SESJA RADY GMINY na granatowym tle z logo Gmina Wólka

Zawiadominienie o sesji XLI 23 września 2021 r. (czwartek) 
godz. 15.00

17.09.2021
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 
(tj. Dz.U z 2021 r. poz. 1372) zawiadamiam, że na dzień 23 września 2021 r. (czwartek) 
godz. 15.00, zwołuję sesję zdalną Rady Gminy Wólka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchylenia uchwały Rady Gminy Wólka Nr XL.232.2021 w sprawie przyjęcia projektu zmian do "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wólka" z dnia 8 września 2021 r.
  2. przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gminy Wólka"
  3. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wólka do współpracy w ramach tworzonego Porozumienia Partnerskiego Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Lubelskiego BYSTRZYCA i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wólka, Powiatem Lubelskim i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Lubelskiego
  4. wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  5. zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
  6. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2021 r.,
  7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy
   mgr Edyta Dobek

 

 

Ustalam posiedzenia Komisji;

 • Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 21.09.2021 r. godz.    9.00
 • Komisja Skarg Wniosków i Petycji na dzień 21.09.2021 r. godz.    9.45
 • Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dzień 21 09.2021 r. godz.    10.30
 • Komisja Budżetowa na dzień 21.09.2021 r. godz.    10.30
Powrót