Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Sesje Rady Gminy

Grafika napis na granatowym tle - Sesja Rady Gminy, w kółku logo Gminy Wólka

Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Gminy 17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godzinie 16:00

08.06.2021
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U z 2020 r poz. 713) zawiadamiam, że na dzień 17 czerwca 2021 r. (czwartek) godz. 16.00, zwołuję sesję (zdalną) Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 19.04.2021 r. i 29.04.2021 r. 
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania:
  1. debata nad raportem, 
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania. 
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2020 rok i podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy:
  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu,
  2. wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  4. opinia stałych komisji Rady Gminy,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2020 rok,
  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wólka, z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
  2. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2100L Łuszczów – Janowice – Trzeszkowice”,
  4. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2020 r.
  5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy
        /-/ mgr Edyta Dobek
 

Ustalam posiedzenia Komisji;

 1. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 15.06.2021 r. godz. 8.30

 2. Komisja Rewizyjna na dzień 15.06.2021 r. godz. 9.30

 3. Komisja Budżetowa na dzień 15.06.2021 r. godz. 10.00

 4. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dzień 15.06.2021 r. godz. 11.00

 5. Komisja Skarg Wniosków i Petycji na dzień 15.06.2021 r. godz. 12.00

Informacja:

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.

Informuję, że sesja odbędzie się zdalnie za pośrednictwem oprogramowania gotomeeting. Osoby chcące wziąć udział w sesji proszone są o zgłoszenie tego faktu telefonicznie lub e-mailem na adres: radagminy@wolka.pl celem umożliwienia udziału w sesji i otrzymania dostępu.

Na podstawie: ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)Informujemy, że sesja Rady Gminy Wólka w dniu 17.06.2021 r. jest rejestrowana w postaci telekonferencji, fotograficznej, zapisu video i zapisu dźwiękowego oraz transmitowana on-line (na żywo) w Internecie w trakcie obrad.

Udział osób uczestniczących w sesji przeprowadzonej zdalnie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku oraz zapisu dźwiękowego utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez: Gminę Wólka na potrzeby realizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

Dla potrzeb zgodnie potrzeby realizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem.

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie transmisji on-line i nagrań archiwalnych z sesji Rady Gminy w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube itp. oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Gminy Wólka. Wizerunek, zapis video i dźwiękowy, osób przetwarzany na potrzeby realizacji ustawy o samorządzie gminnym nie będzie użyty w formie lub publikacji obraźliwej oraz nie będzie naruszał w inny sposób dóbr osobistych osób uczestniczących w sesji.

 

Powrót