Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Sesje Rady Gminy

Grafika napis na niebieskim tle - Sesja rady Gminy z Logo Gminy Wólka

Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy Wólka 25 marca 2021 r. (czwartek) godz. 16.00

19.03.2021
Na podstawie art. 37 a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zawiadamiam, że na dzień 25 marca 2021 r. (czwartek) godz. 16.00, zwołuję zdalną sesję Rady Gminy Wólka.
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wólka do współpracy w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gmina Wólka i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.
  2. "Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2021-2025”
  3. ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obwiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Wólka oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wólka.
  4. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2021 r.,
  5. wieloletniej prognozy finansowej. 
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
      /-/mgr Edyta Dobek
 
 
Ustalam posiedzenia Komisji;
1. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 24.03.2021 r. godz.   8.30
2. Komisja Budżetowa na dzień 24.03.2021 r. godz.   9.30
3. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dzień 24.03.2021 r. godz.  10.15
 
Powrót