Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Sesje Rady Gminy

Grafika napis na niebieskim tle z logo Gminy - napis SESJA RADY GMINY

Zawiadomienie

23.10.2020
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U z 2020 r. poz. 713) zawiadamiam, że na dzień 30 października 2020 r. (piątek) godz. 16.00, zwołuję zdalną sesję Rady Gminy Wólka
Porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22 września 2020 r.
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 6. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Wólka, 
  2. nadania imienia Szkole Podstawowej w Turce,
  3. przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku,
  4. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2020 r.,
  5. wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy
      /-/mgr Edyta Dobek
 
Ustalam posiedzenia Komisji;
 • Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dzień 29.10.2020 r. godz.   08.30
 • Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 29.10.2020 r. godz.   09.00
 • Komisja Budżetowa na dzień 29.10.2020 r. godz.   09.30
 
Informacja : 
Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego 
od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.
Informuję, że sesja odbędzie się zdalnie za pośrednictwem oprogramowania gotomeeting. Osoby chcące wziąć udział w sesji proszone są o zgłoszenie tego faktu 
e-mailem na adres: radagminy@wolka.pl celem otrzymania dostępu.
 
 
Informacja
na podstawie : ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 
Informujemy, że sesja Rady Gminy Wólka w dniu 30.10.2020 r. jest rejestrowana  w postaci telekonferencji, fotograficznej, zapisu video i zapisu dźwiękowego oraz transmitowana on-line (na żywo) w Internecie w trakcie obrad.
Udział osób uczestniczących w sesji przeprowadzonej zdalnie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku oraz zapisu dźwiękowego utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez: Gminę Wólka na potrzeby realizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym. 
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
Dla potrzeb zgodnie potrzeby realizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym. wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. 
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie transmisji on-line i nagrań archiwalnych z sesji Rady Gminy w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube itp. oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Gminy Wólka. Wizerunek , zapis video i dźwiękowy, osób przetwarzany na potrzeby realizacji ustawy o samorządzie gminnym nie będzie użyty w formie lub publikacji obraźliwej oraz nie będzie naruszał w inny sposób dóbr osobistych osób uczestniczących w sesji.
 
Powrót