Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Sesje Rady Gminy

Napis na niebieskim tle - Sesja Rady Gminy plus logo gminy w kółku

Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy

14.09.2020
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U z 2020 r. poz. 713.) zawiadamiam, że na dzień 22 września 2020 r. (wtorek) godz. 16.00, zwołuję zdalną sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 31 sierpnia 2020 r.
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wólka oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wólce, za pierwsze półrocze 2020 roku
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wólka i realizowaną wymianę wodomierzy ze środków UE, podmiotów gospodarczych świadczących usługi  w zakresie dostaw energii elektrycznej, gazu i wody, a także podmiotów mających w zakresie swoich zadań funkcje kontrolne,
  2. określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wólka w roku szkolnym 2020/2021,
  3. zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Lublin przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru granic aglomeracji Lublin,
  4. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
  5. zmiany uchwały Nr XVII.87.2019 Rady Gminy Wólka z dnia 4 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Wólka (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 17 października 2019 r. poz. 5652)
  6. przejęcia przez Gminę Wólka prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2000L dr. woj. 828 - Kijany - Łuszczów – dr. kraj. 82 na odcinku od km 0+060,75 do km 0+349,22
   w miejscowości Łuszczów Pierwszy na terenie Gminy Wólka.
  7. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2020 r.,
  8. wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/mgr Edyta Dobek

 

 

Ustalam posiedzenia Komisji;

 1. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dzień 17.09.2020 r. godz. 08.30

 2. Komisja Skarg Wniosków i Petycji na dzień 17.09.2020 r. godz. 09.30

 3. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 17.09.2020 r. godz. 10.30

 4. Komisja Budżetowa na dzień 17.09.2020 r. godz. 11.00

 5. Komisja Rewizyjna na dzień 17.09.2020 r. godz. 12.00

 

 

 

Informacja:

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.

Informuję, że sesja odbędzie się zdalnie za pośrednictwem oprogramowania gotomeeting. Osoby chcące wziąć udział w sesji proszone są o zgłoszenie tego faktu e-mailem na adres: radagminy@wolka.pl celem otrzymania dostępu.

 

 

Informacja

na podstawie: ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

 

Informujemy, że sesja Rady Gminy Wólka w dniu 22.09.2020 r. jest rejestrowana w postaci telekonferencji, fotograficznej, zapisu video i zapisu dźwiękowego oraz transmitowana on-line (na żywo) w Internecie w trakcie obrad.

Udział osób uczestniczących w sesji przeprowadzonej zdalnie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku oraz zapisu dźwiękowego utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez: Gminę Wólka na potrzeby realizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

Dla potrzeb zgodnie potrzeby realizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem.

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie transmisji on-line i nagrań archiwalnych z sesji Rady Gminy w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube itp. oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Gminy Wólka. Wizerunek, zapis video i dźwiękowy, osób przetwarzany na potrzeby realizacji ustawy o samorządzie gminnym nie będzie użyty w formie lub publikacji obraźliwej oraz nie będzie naruszał w inny sposób dóbr osobistych osób uczestniczących w sesji.

 

Powrót