Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Gminy
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Sesje Rady Gminy

Sesja rady Gminy

Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Gminy

06.05.2020
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zawiadamiam, że na dzień 13 maja 2020 r. (środa) godz. 16.00, zwołuję zdalną sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 6 marca 2020 r.

 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.

 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.

 6. Ocena zasobów pomocy społecznej.

 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce za rok 2019.

 8. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości,

 2. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Wólka,

 3. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

 4. przejęcia przez gminę Wólka prowadzenia zadania publicznego, polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2224L Lublin- Wólka Lubelska- Pliszczyn- Sobianowice na odcinku od km 5+002,56 do km 5+508,56
  w miejscowości Pliszczyn na terenie gminy Wólka,

 5. rezygnacji z opłaty targowej,

 6. dopłat dla taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wólka,

 7. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wólka,

 8. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2020 r.,

 9. wieloletniej prognozy finansowej.

 1. Wolne wnioski.

 2. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ mgr Edyta Dobek
 
Ustalam posiedzenia Komisji:
 1. Komisja Budżetowa na dzień 13.05.2020 r. godz. 12.00

 2. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dzień 13.05.2020 r. godz. 13.00

 3. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 13.05.2020 r. godz. 14.00

 
Informacja:
 
Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.
 
Informacja
 
na podstawie: ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 
 1. Informujemy, że sesja Rady Gminy Wólka jest rejestrowana w postaci fotograficznej, zapisu video i zapisu dźwiękowego oraz transmitowana on-line (na żywo) w Internecie w trakcie obrad.

 2. Udział osób uczestniczących w sesji jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku oraz zapisu dźwiękowego utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez: Gminę Wólka na potrzeby realizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

 3. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

 4. Dla potrzeb zgodnie potrzeby realizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem.

 5. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie transmisji on-line i nagrań archiwalnych z sesji Rady Gminy w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube itp. oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Gminy Wólka. Wizerunek , zapis video i dźwiękowy, osób przetwarzany na potrzeby realizacji ustawy o samorządzie gminnym nie będzie użyty w formie lub publikacji obraźliwej oraz nie będzie naruszał w inny sposób dóbr osobistych osób uczestniczących w sesji.


Powrót