Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy Ogłoszenie

Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

Grafika napis na niebieskim tle z logo Gminy - napis OGŁOSZENIE

Ogłoszenie

02.02.2023
w sprawie zgłaszania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023.

 Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, § 10 ust. 1 i 2 uchwały Nr LIX.338.2022 Rady Gminy Wólka z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Nr 12.2023 Wójta Gminy Wólka z dnia 26.01.2023 r. z późn.zm. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Wólka, zwracam się do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o zgłaszanie swoich przedstawicieli do prac komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 r.

Kandydatów do komisji konkursowej organizacje zgłaszają na piśmie wg. wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 16 lutego 2023 r., z tym że jedna organizacja może zgłosić tylko jedną kandydaturę. Do komisji wejdą dwie osoby spośród osób zgłoszonych przez organizacje. W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch kandydatów, wybór dokonany zostanie w drodze losowania. Jeżeli pomiędzy zgłoszonym kandydatem, a organizacją, która złożyła ofertę zaistniałaby sytuacja budząca zastrzeżenia co do jego bezstronności, jest on zobowiązany do poinformowania o powyższym Wójta Gminy i będzie podlegał wyłączeniu z prac komisji. Do składu komisji nie wchodzą osoby wskazane przez organizację jeżeli organizacje te zgłosiły ofertę na realizację ww. zadania.

 

WÓJT
/-/ Edwin Gortat
 
Powrót