Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy Zarządzenie nr 13.2023 Wójta Gminy...

Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

Napis Zarzadzenie na granatowym tle z logo Gmina Wólka

Zarządzenie nr 13.2023 Wójta Gminy Wólka z dnia 30 stycznia 2023

01.02.2023
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 12.2023 Wójta Gminy Wólka z dnia 26 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w gminie Wólka.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z póżn. zm.) oraz uchwały nr LIX.338.2022 Rady Gminy Wólka z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku, zarządzam co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu nr 12.2023 z dnia 26 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w gminie Wólka prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w ten sposób, że błędną datę zarządzenia tj. 26 lutego 2023 r. zastępuje się prawidłową tj. 26 stycznia 2023 r.

§ 2.

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

mgr Edwin Gortat

Powrót