Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka

Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

Napis ogłoszenie na niebieskim tle OGŁOSZENIE  z logo Gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka

18.11.2020
w sprawie konsultacji projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Wólka na lata 2021 - 2024

Na podstawie § 3 i § 4 uchwały nr X.66.2015 Rady Gminy Wólka z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Wólka zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wólka na lata 2021 – 2024.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnych zgłoszeń opinii i uwag do projektu programu na formularzu konsultacji. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działając na terenie Gminy Wólka, swoje opinie i uwagi mogą składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Wólka za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@wolka.pl do dnia 3 grudnia 2020 r do godz. 15.30.

Treść projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wólka na lata 2021 – 2024 i formularz konsultacji są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Wólka www.wolka.pl oraz udostępniony w siedzibie Urzędu Gminy – punkt obsługi interesanta.

Wójt
/-/
Edwin Gortat
 
Załączniki:
 
 
  1. Zarządzenie nr 91.2020 z dnia 17 listopada 20202 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzania konsultacji projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wólka na lata 2021 – 2024.
  2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wólka na lata 2021 – 2024.
  3. Formularz konsultacji.
Powrót