Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy Wójt Gminy Wólka ogłasza nabór na...

Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

Ogłoszenie

Wójt Gminy Wólka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

26.06.2020
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Wólka.
 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. posiadanie:
   • dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub,
   • dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą, o którym mowa w art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce albo uznany za równoważny polskiemu dyplomowi potwierdzającemu uzyskanie tytułu
   • zawodowego magistra zgodnie z art. 327 ust. 1 tej ustawy lub,
   • dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra  i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji,
  5. posiadanie łącznie co najmniej 3-letniego stażu pracy na stanowiskach urzędniczych  w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej,  w urzędach państwowych lub w służbie zagraniczne, z wyjątkiem stanowiska pomocniczych i obsługi,
  6. nieposzlakowana opinia,
 2. Wymagania dodatkowe – pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku.
  1. Znajomość pracy w Systemie Rejestrów Państwowych (SRP) Aplikacji Źródło oraz formie informatycznej bazy Gminy /MIKROPESEL
  2. Znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania regulacji prawnych 
   • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463, z późn. zm.),
   • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2086, z późn. zm.), 
   • ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U.  z 2020 r. poz. 707), 
   • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.),
   • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U z 2020 r. poz. 332, z późn. zm.),
   • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.),
   • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U  z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.),
   • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 r. poz. 713) 
   • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2019 poz. 1282),
   • znajomość programów biurowych wchodzących w skład MS Office.  
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. W zakresie ewidencji ludności:
   1. Praca w Systemie Rejestrów Państwowych (SRP) Aplikacji Źródło oraz formie informatycznej bazy Gminy /MIKROPESEL/,
    • przyjmowanie zgłoszeń i dokonywanie czynności w sprawie:
    • zameldowania na pobyt stały obywateli RP i cudzoziemców,
    • zameldowania na pobyt czasowy ponad 3 miesiące obywateli RP i cudzoziemców,
    • wymeldowania z pobytu stałego i wymeldowania z pobytu czasowego,
    • zgłoszenia wyjazdu za granicę,
    • wydawanie poświadczeń o wymeldowaniu i zameldowaniu
    • usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL
    • wydawanie na wniosek zaświadczeń ze zbiorów meldunkowych
    • udostępnianie na wniosek danych z ewidencji ludności i zbioru PESEL
    • nadanie numeru  PESEL i zmiana numeru PESEL
    • sporządzanie zestawień imiennych i zbiorczych
    • udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców, oraz udostępnianie danych jednostkowych z rejestru PESEL 
   2. Prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym gromadzenie materiału dowodowego i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach  o zameldowanie i wymeldowanie
   3. Zadania wynikające z innych przepisów
    • sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu
    • sporządzenie sprawozdań dla GUS / DW1, DW2, DW3/,
    • sporządzanie sprawozdań, raportów i  informacji z zakresu ewidencji ludności       
   4. Prowadzenie  rejestru wyborców
    • przyjmowanie wniosków o dopisanie do rejestru wyborców
    • skreślanie z rejestru wyborców na podstawie otrzymanych zawiadomień
    • udostępnianie na wniosek rejestru wyborców
    • sporządzanie kwartalnych meldunków w sprawie rejestru wyborców (Wsparcie Organów  Wyborczych) 
  2. W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:
   • sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) tryb zwykły  i szczególny
   • wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
   • czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nieskutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego (sprostowanie, uzupełnienie oraz unieważnienie wzmianki)
   • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych oraz wielojęzycznych)
   • wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń
   • sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego 
   • sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego, - zamieszczanie przypisków przy aktach stanu cywilnego, 
   • migracja do rejestru aktów stanu cywilnego
   • wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk
   • usuwanie niezgodności oraz realizacja zleceń w aplikacji BUSC 
  3.  W zakresie dowodów osobistych:
   1. Praca w Systemie Rejestrów Państwowych (RDO) Aplikacji Źródło 
    • przyjmowanie i wprowadzanie wniosków o wydanie dowodu osobistego
    • przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego i unieważnianie dowodu osobistego
    • wydawanie dowodów osobistych,
    • udostępnianie danych z rejestru RDO oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
    • usuwanie niezgodności i realizacja zleceń w RDO
    • wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych,
    • unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych.
  4.  Udział w wykonywaniu zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego przekazywanych do realizacji przez Wójta Gminy.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Umowa o pracę na czas określony do 31.12.2020 r. Wymiar czasu pracy - 1 etat.  Praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym. Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku, wyposażone w podstawowy sprzęt informatyczny.  
 5. Informujemy, że w ubiegłym miesiącu Urząd Gminy Wólka osiągnął wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny, z podpisaną klauzulą o następującej treści: „Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz pozostałych dokumentach aplikacyjnych przez administratora danych – Urząd Gminy Wólka w celu realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, z dnia 26 czerwca 2020 r.”
  2. CV z dokładnym opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej, z podpisaną klauzulą o następującej treści: „Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz pozostałych dokumentach aplikacyjnych przez administratora danych – Urząd Gminy Wólka w celu realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, z dnia 26 czerwca 2020 r.”
  3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. podpisane oświadczenie kandydata, dotyczące: (wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą).
   • posiadania obywatelstwa polskiego,
   • posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych,
   • korzystania z pełni praw publicznych,
   • braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Termin i miejsce składania dokumentów 
  Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 6 lipca 2020 r. do godz. 15.30, (uwaga: decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wólka).  Ofertę można złożyć osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, z dnia 26 czerwca 2020 r.” w biurze podawczym na parterze Urzędu Gminy Wólka lub wysłać na adres: Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8;  20-258 Lublin
 8. Informacje dodatkowe
  1. O rozmowie kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 
  2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Wólka, niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
  4. Informacja o wyniku naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wólka w zakładce praca- konkursy  na stanowisko http://bip.wolka.pl/wiadomosci/649/konkursy_na_stanowisko oraz  na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.
 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 478 17 53.
 
Wójt 
/-/ Edwin Gortat
 
 
Powrót