Tutaj jesteś Aktualności Zawiadomienie
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Napisy z rady gminy, logo gmina wólka, w tle osoby przy komputerach

Zawiadomienie

26.03.2024
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że na dzień 3 kwietnia 2024 r. (środa) godz. 15.00 zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wólka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 lutego 2024 r.
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań
 7. Raport z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Wólka na lata 2021-2024
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały Nr LXXIX.449.2024 Rady Gminy Wólka z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wólka
  2. nadania imienia Szkole Podstawowej w Świdniku Małym
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
  4. udzielenia dotacji dla Domu Zakonnego Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, Pliszczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków
  5. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2024 r.
  6. przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego do roku 2030 Jednostek Samorządu Terytorialnego Porozumienia Partnerskiego BYSTRZYCA
 9. Wolne wnioski
 10. Zamknięcie obrad    

Przewodnicząca Rady Gminy

Podpis przewodniczącej rady gminy  

Edyta Dobek

Ustalam  wspólne posiedzenie:

 • Komisji Rewizyjnej
 • Komisji Budżetowej
 • Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
 • Komisji Samorządu  i Oświaty
 • Komisji Skarg Wniosków i Petycji       

na dzień 02.04.2024 r. (wtorek),  godz. 9.00

 

 

 

 

 

 

 

Informacja :

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tj.Dz. U. z 2022 r. poz. 559) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej  w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.

Na podstawie: ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

Informujemy, że sesja Rady Gminy Wólka w dniu 3.04.2024 r. jest rejestrowana 
w postaci telekonferencji, fotograficznej, zapisu video i zapisu dźwiękowego oraz transmitowana on-line (na żywo) w Internecie w trakcie obrad.

Udział osób uczestniczących w sesji przeprowadzonej zdalnie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku oraz zapisu dźwiękowego utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez: Gminę Wólka na potrzeby realizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym. 

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

Dla potrzeb zgodnie potrzeby realizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym. wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. 

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie transmisji on-line i nagrań archiwalnych z sesji Rady Gminy w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube itp. oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Gminy Wólka. Wizerunek, zapis video i dźwiękowy, osób przetwarzany na potrzeby realizacji ustawy o samorządzie gminnym nie będzie użyty w formie lub publikacji obraźliwej oraz nie będzie naruszał w inny sposób dóbr osobistych osób uczestniczących w sesji.

Powrót