Tutaj jesteś Aktualności Zwrot podatku akcyzowego zawartego w...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Baner informacyjny z tekstem "Zwrot podatku akcyzowego - zmiany w dopłatach" i obrazem ciągnika rolniczego na tle niebieskiego nieba z lekkimi chmurami.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

06.02.2024
Wójt Gminy Wólka przypomina, że:

Wyższa stawka dopłaty do paliwa rolniczego w 2024 roku

 Od 2024 r. producenci rolni ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, otrzymają większy zwrot podatku. 

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosić będzie 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego.  

Producent rolny może uzyskać:

 • 160,60 zł (110 x 1,46 zł) z 1 ha użytków rolnych
 • 58,40 zł (40 x 1,46) z 1 średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP).

Wyższą stawkę zwrotu wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1948).

 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej powinien w terminie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 29 lutego 2024 roku złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2024 roku do 31 stycznia  2024 roku w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 rok oraz umowy dzierżawy w przypadku osób będących posiadaczem zależnym gruntów. W przypadku gdy grunty stanowią współwłasność zwrot podatku przysługuje temu współwłaścicielowi, w stosunku do którego pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę we wniosku (nie dotyczy współmałżonków).

 1. Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.2023 r. poz. 1948.).
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2024 w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 106).
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).
 2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę
  • piętro, pokój nr 17
 3. Wymagane załączniki do składanego wniosku:
  • Faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
  • w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

   dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze gospodarskich zwierząt oznakowanych.
  • w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do świń, owiec i kóz oraz koni

   dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz oraz koni będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze gospodarskich zwierząt oznakowanych.
  • Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru
 4. Dokumenty do wglądu:
  • Umowy dzierżawy w przypadku osób będących posiadaczem zależnym gruntów
  • Inne: na żądanie organu w trakcie postępowania
 5. Termin załatwiania sprawy:
  • Składanie wniosków od 1 do ostatniego dnia lutego lub od 1 do 31 sierpnia danego roku
  • Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku
  • Wypłata zwrotu podatku akcyzowego w przypadku wniosków złożonych w lutym nastąpi w dniach od 1 do 30 kwietnia, w przypadku wniosków złożonych w sierpniu wypłata nastąpi w dniach od 1 do 31 października na rachunek bankowy wnioskodawcy
 6. Opłaty:
  • brak
 7. Tryb odwołania:
  • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 
 8. Uwagi:
  • Zwrot podatku przysługuje z tytułu posiadania gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Wólka 
  • W przypadku gdy grunty stanowią współwłasność zwrot podatku przysługuje temu współwłaścicielowi, w stosunku do którego pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę we wniosku (nie dotyczy współmałżonków)
Powrót