Tutaj jesteś Aktualności Kompostowniki – ankieta – dane za...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Napis informacja dla mieszkańców logo gmina wólka, w tle śmieci

Kompostowniki – ankieta – dane za 2023 rok

19.01.2024
Szanowni Państwo, Urząd Gminy Wólka zwraca się z serdeczną prośbą o przekazanie danych niezbędnych do wypełnienia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pragniemy przypomnieć, że w Polsce obowiązkowa jest segregacja odpadów, a każde państwo członkowskie UE musi osiągać określone poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. W celu osiągnięcia powyższego, gminy zobowiązane są również do osiągnięcia tych poziomów. Natomiast za brak ich osiągnięcia wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na gminy kary. 

Zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Wólka obowiązany jest sporządzić roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w którym konieczne jest wskazanie wysokości osiągniętego przez gminę poziomu recyklingu odpadów komunalnych oraz przedstawienia informacji dot. ilości bioodpadów kompostowanych w przydomowych kompostownikach. 

Z uwagi na powyższe Ministerstwo Klimatu i Środowiska zobligowało w tym roku gminy do pozyskania danych dotyczących bioodpadów kompostowanych w gospodarstwach domowych. Ponadto pozyskane dane dot. bioodpadów będzie można dodatkowo uwzględnić przy wyliczeniach poziomu recyklingu. 

Mając na względzie powyższe, jak również fakt, iż w złożonej deklaracji o wysokości opłaty część z Państwa wskazała korzystanie z przydomowego kompostownika, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety i jej zwrotne przekazanie w terminie do 16.02.2024 r. 

Osiągnięcie przez gminy wysokości wskazanych w ustawie poziomów recyklingu stanowi nie lada wyzwanie, dlatego też otrzymane od Państwa dane mogą w sposób znaczący wpłynąć na ich podniesienie. 

Pragniemy dodatkowo poinformować, że dla wszystkich osób, które poświęcą dosłownie chwilę i przekażą zwrotnie wypełnioną ankietę przewidziany jest drobny upominek, po odbiór którego serdecznie zapraszamy do placówki Urzędu Gminy Wólka znajdującej się w Jakubowicach Murowanych 8

Ankietę należy wypełnić i podpisać, następnie można jej skan przesłać zwrotnie drogą elektroniczną na adres e-mail gmina@wolka.pl lub dostarczyć osobiście/listownie do placówki Urzędu Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane 

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Referatem Planowania i Środowiska tel. 81 478 17 66, adres e-mail: gmina@wolka.pl lub do wizyty w Urzędzie Gminy Wólka, gdzie pracownicy pomogą w wypełnieniu ankiety. 

 

 

Załączniki

Powrót