Tutaj jesteś Aktualności Gmina Wólka wysoko w Rankingu Gmin...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Prezentacja z tytułem "VII Ranking Gmin Lubelszczyzny", datą "30 listopada 2023 r." i logotypami sponsorów oraz organizatorów, w tym Urzędu Statystycznego. Elementy graficzne sugerują oficjalne ogłoszenie wyników rankingu.

Gmina Wólka wysoko w Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2023

06.12.2023
W dniu 30 listopada 2023 r. ogłoszone zostały wyniki tegorocznego Rankingu Gmin Lubelszczyzny organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie.

W skali całego województwa lubelskiego Gmina Wólka znalazła się na wysokim 21 miejscu. Biorąc pod uwagę kategorię gmin wiejskich – na 9 miejscu, zaś w powiecie lubelskim na 2 miejscu.  

Jak zaznaczają organizatorzy, ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy w woj. lubelskim jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej.

Niezwykle cieszy nas pozycja Gminy Wólka osiągnięta w tak obiektywnym współzawodnictwie. Wyniki Rankingu potwierdzają, że przyjęta przez nas strategia zrównoważonego rozwoju gminy oraz wytężona praca ukierunkowana na dbałość o wszystkie sfery życia społeczności lokalnej jest słuszną drogą.

Lista wskaźników służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego w 2023 roku:

 1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2020-2022)
 2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2020-2022)
 3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (za lata 2020-2022)
 4. Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2022 r.
 5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2020-2022)
 6. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2022 r.
 7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023
 8. Saldo migracji na 1000 ludności w 2022 r.
 9. Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2022 r.
 10. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2022 r.
 11. Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2022 r.
 12. Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2022 r.
 13. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2022 r.
 14. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2022 r.
 15. Wydatki bieżące budżetów gmin na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2022 r.
 16. Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2022 r.
Powrót