Tutaj jesteś Aktualności Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Wólka
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Napisy z rady gminy, logo gmina wólka, w tle osoby przy komputerach

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Wólka

16.11.2023
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że na dzień 23 listopada 2023 r. (czwartek) godz. 15.00, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wólka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 26 października 2023 r.
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 6. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce,
  2. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  3. zmiany Uchwały Nr XLIII.259.2018 Rady Gminy Wólka z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wólka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wólka na rok 2024,
  5. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok,
  6. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2024,
  7. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP na terenie gminy Wólka,
  8. ustanowienia programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028,
  9. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028,
  10. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2023 r.,
  11. przyjęcia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 822 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
 Edyta Dobek


Ustalam:

 1. posiedzenie Komisji Samorządu i Oświaty na dzień 21.11.2023 r. (wtorek) godz. 8.30
 2. posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji na dzień 21.11.2023 r. (wtorek) godz. 9.30
 3. wspólne posiedzenie: Komisji Budżetowej, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, na dzień 21.11.2023 r. (wtorek) godz. 10.15


Informacja :
Informacja :
Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
(tj.Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.
Na podstawie: ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Informujemy, że sesja Rady Gminy Wólka w dniu 23.11.2023 r. jest rejestrowana w postaci telekonferencji, fotograficznej, zapisu video i zapisu dźwiękowego oraz transmitowana on-line (na żywo) w Internecie w trakcie obrad.
Udział osób uczestniczących w sesji jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku oraz zapisu dźwiękowego utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez: Gminę Wólka na potrzeby realizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
Dla potrzeb zgodnie potrzeby realizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym. wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem.


Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie transmisji on-line i nagrań archiwalnych z sesji Rady Gminy w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube itp. oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Gminy Wólka. Wizerunek, zapis video i dźwiękowy, osób przetwarzany na potrzeby realizacji ustawy o samorządzie gminnym nie będzie użyty w formie lub publikacji obraźliwej oraz nie będzie naruszał w inny sposób dóbr osobistych osób uczestniczących w sesji.

Powrót