Tutaj jesteś Aktualności Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Napis Sesja Rady Gminy na granatowym tle z logo Gmina Wólka

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

19.05.2023
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że na dzień 25 maja 2023 r. (czwartek) godz. 16.00, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wólka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 5. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, 
  2. wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu w ramach konkursu FELU.02.01-IZ.00-001/23 Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1,2,4,5), Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,
  3. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na „Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 822 droga nr 12 – Lublin – Port Lotniczy w Świdniku w m. Wólka i m. Długie na odcinku od km ok. 0+400 do km ok. 1+560 (strona lewa) wraz ze zjazdami (skrzyżowanie drogi 112465L z drogą wojewódzką 822 oraz skrzyżowanie drogi 112473L z drogą wojewódzką nr 822,
  4. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2023 r.,
  5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

     

 

 Przewodnicząca Rady Gminy  

         Edyta Dobek

 

Ustalam posiedzenie:

 1. Komisji Samorządu u Oświaty,    na dzień 23.05.2023 r. godz. 8.30
 2. Komisji Budżetowej,    na dzień 23.05.2023 r. godz. 9.30
 3. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej  na dzień 23.05.2023 r. godz.10.30

Informacja :

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. 
(tj.Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.

 

Na podstawie: ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

 

Informujemy, że sesja Rady Gminy Wólka w dniu 25.05.2023 r. jest rejestrowana 
w postaci telekonferencji, fotograficznej, zapisu video i zapisu dźwiękowego oraz transmitowana on-line (na żywo) w Internecie w trakcie obrad.

Udział osób uczestniczących w sesji przeprowadzonej zdalnie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku oraz zapisu dźwiękowego utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez: Gminę Wólka na potrzeby realizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym. 

 

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

Dla potrzeb zgodnie potrzeby realizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym. wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. 

 

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie transmisji on-line i nagrań archiwalnych z sesji Rady Gminy w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube itp. oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Gminy Wólka. Wizerunek, zapis video i dźwiękowy, osób przetwarzany na potrzeby realizacji ustawy o samorządzie gminnym nie będzie użyty w formie lub publikacji obraźliwej oraz nie będzie naruszał w inny sposób dóbr osobistych osób uczestniczących w sesji.

 

Powrót