Tutaj jesteś Aktualności Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Napis Sesja Rady Gminy na granatowym tle z logo Gmina Wólka

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

24.03.2023
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U z 2023 r. poz. 40 t.j.) zawiadamiam, że na dzień 30 marca 2023 r. (czwartek) godz. 15.00, sesję Rady Gminy Wólka, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wólka.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
 6. Raport z realizacji Gminnego Programy Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Wólka na lata 2021-2024
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka,
  2. wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
  3. zmiany uchwały Nr LXIII.358.2022 w sprawie utworzenia klubu "Senior+" w Rudniku,
  4. uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce
  5. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2023 r.,
  6. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad

Podpis Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie transmisji on-line i nagrań archiwalnych z sesji Rady Gminy w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube itp. oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Gminy Wólka. Wizerunek, zapis video i dźwiękowy, osób przetwarzany na potrzeby realizacji ustawy o samorządzie gminnym nie będzie użyty w formie lub publikacji obraźliwej oraz nie będzie naruszał w inny sposób dóbr osobistych osób uczestniczących w sesji. Edyta Dobek

 

 

 

Ustalam wspólne posiedzenie:

 • Komisji Rewizyjnej,
 • Komisji Budżetowej,
 • Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,
 • Komisji Samorządu u Oświaty
 • Komisji Skarg Wniosków i Petycji

na dzień 28.03.2023 r. godz. 8.30

 

Informacja:

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tj.Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.

Na podstawie: ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

Informujemy, że sesja Rady Gminy Wólka w dniu 30.03.2023 r. jest rejestrowana w postaci telekonferencji, fotograficznej, zapisu video i zapisu dźwiękowego oraz transmitowana on-line (na żywo) w Internecie w trakcie obrad. Udział osób uczestniczących w sesji przeprowadzonej zdalnie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku oraz zapisu dźwiękowego utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez: Gminę Wólka na potrzeby realizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb zgodnie potrzeby realizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym. wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. 

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie transmisji on-line i nagrań archiwalnych z sesji Rady Gminy w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube itp. oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Gminy Wólka. Wizerunek, zapis video i dźwiękowy, osób przetwarzany na potrzeby realizacji ustawy o samorządzie gminnym nie będzie użyty w formie lub publikacji obraźliwej oraz nie będzie naruszał w inny sposób dóbr osobistych osób uczestniczących w sesji.

Powrót