Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie o naborze wniosków o...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Napis Ogłoszenie na granatowym tle z logo Gmina Wólka

Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w programie "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"

01.02.2023
Zapraszamy rolników prowadzących gospodarstwa rolne zlokalizowane na terenie gminy Wólka, zainteresowanych usunięciem foli i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag) do składania wniosków o sfinansowanie kosztów odbioru i utylizacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Wnioski mogą składać właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości rolnych z gminy Wólka, na których znajdują się wyroby z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z prowadzonej przez nich działalności rolniczej.

Wnioski o udział w programie należy złożyć do dnia 28 lutego 2023 r. Planowany termin realizacji zadania to rok 2023.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Wólka mieszczącym się
w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Jakubowice Murowane. Wniosek może zostać przesłany w sposób tradycyjny na adres Urzędu Gminy Wólka, drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym bądź złożony za pośrednictwem platformy e-PUAP. Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione w składanym przez Gminę wniosku.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania na pokrycie kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Dane z wniosków są niezbędne do przeprowadzenia analizy możliwości pozyskania przez Gminę Wólka dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie i określenia skali problemu związanego z odpadami rolniczymi na terenie gminy. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Wólka dofinansowania zadanie nie będzie realizowane. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.

Ponieważ podatek VAT nie będzie stanowił kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, gmina zastrzega, że każdy Uczestnik projektu zobowiązany będzie do uregulowania należnego podatku w kwocie odpowiadającej wartości podatku VAT (8%) od usługi odbioru, załadunku, transportu oraz unieszkodliwiania takiej ilości odpadów jaką przekazał.

Kwota dofinansowania z NFOŚiGW nie może przekroczyć 500 zł brutto za tonę przedmiotowych odpadów. W przypadku przekroczenia kwoty maksymalnej czyli 500 zł brutto za 1 tonę odpadów przez Wykonawcę, różnica kosztów zostanie przeniesiona na wytwórcę odpadów, czyli rolnika.

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu Gminy w Wólka.

Program priorytetowy NFOŚiGW nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji warzyw, opakowań po środkach ochrony roślin, beczek, węży gumowych oraz opon rolniczych.

Pomoc przedsiębiorcom sektora produkcji rolnej będzie udzielona zgodnie z przepisami: z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia z 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1).

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu tel. (81) 478-17-66.

 

Ikona pdfFormularz informacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [302.08 KB]

Ikona pdfWniosek - przystąpienie do programu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [622.97 KB]

Powrót