Tutaj jesteś Aktualności INFORMACJA
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Grafika napis na zielonym tle z logo Gminy - napis INFORMACJA

INFORMACJA

28.10.2022
o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego – przez Wójta Gminy Wólka – organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r., poz. 1327 ze zm.), Wójt Gminy Wólka zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy.

Klub Sportowy BUDOKAI ul. Montażowa 16 lok. 10, 20-214 Lublin

Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Termin zamieszczenia oferty w BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wólka oraz na stronie internetowej Gminy Wólka: 28.10.2022 r. – 03.11.2022 r.

Zgodnie z art. 19 a, ust, 4 każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi proszę składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wólka.

Z upoważnienia Wójta
Z-ca Wójta
/-/ Paweł Gospodarek
Powrót