Tutaj jesteś Aktualności Zawiadomienie o LII sesji Rady Gminy...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Napis Sesja Rady Gminy na granatowym tle z logo Gmina Wólka

Zawiadomienie o LII sesji Rady Gminy 26.05.2022 r.

19.05.2022
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 559) zawiadamiam, że na dzień 26 maja 2022 r. (czwartek) godz. 15.00, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wólka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 kwietnia 2022 r.
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. odwołania Skarbnika Gminy Wólka,
  2. powołania Skarbnika Gminy Wólka,
  3. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przez Gminę Wólka,
  4. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Wólka,
  5. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.
  6. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Wólka z perspektywą do 2030 pod nazwą „Strategia Gminy Wólka 2030”,
  7. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Wólka,
  8. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2022 r.
  9. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8.  Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy
 
         Edyta Dobek

Ustalam wspólne posiedzenie:

 1. Komisji Samorządu i Oświaty na dzień 25.05.2022 r. godz. 8.30
 2. Komisji Budżetowej na dzień 25.05.2022 r. godz. 8.30
 3. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dzień 25.05.2022 r. godz. 8.30
 4. Komisji Skarg Wniosków i Petycji na dzień 25.05.2022 r. godz. 8.30
 5. Komisji Rewizyjnej na dzień 25.05.2022 r. godz. 8.30

 

Powrót