Tutaj jesteś Aktualności OGŁOSZENIE
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Grafika napis na niebieskim tle z logo Gminy - napis OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

01.04.2021
Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r., t.j. poz. 276 z póź. zm.).
Starosta Lubelski
 
informuje o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo–kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich obrębów ewidencyjnych wchodzących w skład jednostki ewidencyjnej Wólka: 2-Biskupie Kolonia, 3-Długie, 4-Jakubowice Murowane, 5-Łysaków, 6-Pliszczyn, 7-Rudnik, 8-Świdnik Duży, 10-Świdnik Mały Kolonia, 11-Świdnik Mały Wieś, 12-Świdniczek, 14-Wólka, 15-Bystrzyca, 16-Łuszczów Pierwszy, 17-Łuszczów Drugi, 18-Sobianowice, 19-Turka.
 
Wyłożenie nastąpi w okresie od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 10 maja 2021 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pliszczynie, Pliszczyn 83a, 20-258 Lublin.
 
Prezentacja danych podlegających wyłożeniu będzie od 19 kwietnia do 10 maja dostępna również do zapoznania się na stronie internetowej Geoportalu Powiatu Lubelskiego pod adresem http://powiatlubelski.geoportal2.pl/
 
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
 
Po zakończeniu wyłożenia, upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Lublinie, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2 ww. ustawy, przy udziale przedstawicieli wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole. Po upływie ww. terminu, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
 
Informacja o tym będzie ogłoszona przez Starostę Lubelskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Lublinie.
 
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego zgłaszać zarzuty do tych danych.
 
Starosta Lubelski
Zdzisław Antoń
Powrót