Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Wodociągi i kanalizacja KI.WK-105 - Uzgodnienie dokumentacji...

Poradnik Interesanta - Wodociągi i kanalizacja

KI.WK-105 - Uzgodnienie dokumentacji technicznej

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

KI.WK-105

Karta Informacyjna

Wersja nr 6

z dnia 2016-01-28

 


Uzgodnienie dokumentacji technicznej


 

 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2 001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( i,t. Dz. U. z 2006 nr 123, 858 z późniejszymi zmianami)
 • Prawo budowlane (Dz. U. 03.207.2016) z późniejszymi zmianami
 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Wólka zatwierdzony uchwałą Nr V/28/07 z dnia 2marca 2007 r. Rady Gminy Wólka, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego nr 94 poz. 1922 w dniu 29.05.2007 r.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Infrastruktury Stanowisko pracy ds. budownictwa i gospodarki wodno-kanalizacyjnej, pokój nr 24, 81-746-48-44 w. 39

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Dokumentacja techniczna

V

Dokumenty do wglądu

 • Brak

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Do 7 dni

VII

Opłaty

 • brak

VIII

Tryb odwołania

 • W terminie 7 dni odwołanie wnosi się do Wójta Gminy za pośrednictwem organu, który uzgadnia

IX

Uwagi

 • W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w biurze

 

  

Opracował 

Sprawdził 

Zatwierdził

Robert Wysmulski

Wiesław Szajewski

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót