Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Wodociągi i kanalizacja KI.WK-106 - Uzgodnienie miejsca...

Poradnik Interesanta - Wodociągi i kanalizacja

KI.WK-106 - Uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odcinającego wodę bezpowrotnie zużytą na podlewanie przydomowych terenów zielonych

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

KI.WK-106

Karta Informacyjna

Wersja nr 6

z dnia 2016-01-28

 


Uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odcinającego wodę bezpowrotnie zużytą na podlewanie przydomowych terenów zielonych


 

 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j Dz. U. z 2006 Nr 123, poz. 123,858 z późniejszymi zmianami)
 • Prawo budowlane (Dz. U. 03.207.2016) z późniejszymi zmianami
 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Wólka zatwierdzony uchwałą Nr V/28/07 z dnia 2marca 2007 r. Rady Gminy Wólka, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego nr 94 poz. 1922 w dniu 29.05.2007 r.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Infrastruktury Stanowisko pracy ds. budownictwa i gospodarki wodnokanalizacyjnej, pokój nr 24, 81-746-48-44 w. 39

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Mapa sytuacyjno – wysokościowa działki
 • Techniczny rysunek rzutu instalacji wod – kan na poziomie kondygnacji, na której będzie wodomierz, z zaznaczonym miejscem usytuowania wodomierza głównego i propozycja miejsca montażu wodomierza - podlicznika

V

Dokumenty do wglądu

 • Zasady montażu wodomierza – podlicznika do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej

VI

Termin załatwiania sprawy

 • 14 dni od chwili zgłoszenia wykonania montażu podlicznika

VII

Opłaty

 • brak

VIII

Tryb odwołania

 • W terminie 14 dni odwołanie wnosi się do wójta Gminy Wólka za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

IX

Uwagi

 • W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w biurze

 

  

Opracował 

Sprawdził 

Zatwierdził

Robert Wysmulski

Wiesław Szajewski

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót