Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Podatki i opłaty KI.FP-08 - Zwrot podatku akcyzowego...

Poradnik Interesanta - Podatki i opłaty

KI.FP-08 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

KI.RF-08

 

Karta Informacyjna

Wersja nr 8
z dnia 2017-06-01

 


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  wykorzystywanego do produkcji rolnej

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie wzoru wniosku
  o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Finansowy

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku

 • Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru

V

Dokumenty do wglądu

 • Umowy dzierżawy w przypadku osób będących posiadaczem zależnym gruntów

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Składanie wniosków od 1 do ostatniego dnia lutego lub od 1 do 31 sierpnia danego roku

 • Decyzja jest dostarczana pocztą, za potwierdzeniem odbioru, w ciągu miesiąca od złożenia wniosku

 • Wypłata zwrotu podatku akcyzowego w przypadku wniosków złożonych w lutym nastąpi
  w dniach od 1 do 30 kwietnia, w przypadku wniosków złożonych w sierpniu wypłata nastąpi
  w dniach od 1 do 31 października na rachunek bankowy wnioskodawcy lub kasie Urzędu Gminy

VII

Opłaty

 • brak

VIII

Tryb odwołania

 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie wnosi się za pośrednictwem Wójta
  Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

IX

Uwagi

 • Zwrot podatku przysługuje z tytułu posiadania gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Wólka

 • W przypadku, gdy grunty stanowią współwłasność zwrot podatku przysługuje temu współwłaścicielowi, w stosunku do którego pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę we wniosku (nie dotyczy współmałżonków)

 • Olej napędowy na fakturach VAT, od którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego powinien mieścić się w kodach CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz biopaliwo oznaczone kodem CN 3824 90 91

 

  

Opracował 

Sprawdził 

Zatwierdził

Marcin Woch

Wiesław Szajewski

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót